66

66.01      ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

 

66.01.00            Γ ε ν ι κ ά

 

Έχοντας υπόψη το άρθρο 2 παρ. 1 του Α.Ν. 539/1945 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 1346/1983 καθώς και το άρθρο 5 ΕΓΣΣΕ 15/4/2002 κάθε εργαζόμενος, μετά από συνεχή απασχόληση τουλάχιστον δέκα (10) μηνών (βασικός χρόνος) στην Αγροτική Τράπεζα, δικαιούται, για κάθε ημερολογιακό έτος, κανονικής άδειας με αποδοχές είκοσι (20) εργασίμων ημερών.

Μετά τη συμπλήρωση του βασικού χρόνου υπηρεσίας στην Τράπεζα, η διάρκεια της άδειας αυτής θα εξαρτάται κατά περίπτωση, από τη συνολική πραγματική υπηρεσία του εργαζόμενου που έχει παρασχεθεί σε οποιονδήποτε εργοδότη.

Σχετικά διευκρινίζεται ότι ως συνολική πραγματική υπηρεσία λογίζεται το άθροισμα της πραγματικής υπηρεσίας που έχει παρασχεθεί τόσο στην Τράπεζα όσο και σε προηγούμενους εργοδότες, με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Για τον υπολογισμό της συνολικής πραγματικής υπηρεσίας δεν λαμβάνονται υπόψη τα χρόνια της στρατιωτικής θητείας, τα έτη σπουδών, οι άδειες άνευ αποδοχών, οι γονικές άδειες πέραν του 3μήνου και ο χρόνος της προσωρινής παύσης και αργίας.

Η συνολική πραγματική υπηρεσία θα ελέγχεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσιακής Μονάδας που είναι αρμόδιος για τη χορήγηση της κανονικής άδειας, χρησιμοποιώντας τα Φύλλα Μισθοδοσίας του υπαλλήλου, όπου στο άνω δεξιό άκρο και στην ένδειξη «ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ» ο δεξιός αριθμός δείχνει ακριβώς τα χρόνια πραγματικής υπηρεσίας – προϋπηρεσίας του κάθε υπαλλήλου.

Διευκρινίζεται ότι στον υπολογισμό του αριθμού αυτού έχει συμπεριληφθεί ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας, ενώ έχουν εξαιρεθεί οι χρόνοι που αντιστοιχούν στις περιπτώσεις που προαναφέρονται, ήτοι, χρόνοι σπουδών, αδειών άνευ αποδοχών, γονικών αδειών, κ.λ.π. Κατά συνέπεια, ειδικά και μόνο για τους άρρενες υπαλλήλους, προκειμένου να υπολογισθεί η συνολική πραγματική υπηρεσία τους, θα πρέπει από τον αριθμό αυτό να αφαιρείται ο χρόνος της στρατιωτικής τους θητείας, όπως αυτός έχει δηλωθεί στα Φύλλα Ποιότητας.

 

66.01.01            Δ ι ά ρ κ ε ι α

 

Με βάση τα παραπάνω και σύμφωνα με τα άρθρα 89 και 131 του Οργανισμού, η θεμελίωση του δικαιώματος της κανονικής άδειας με αποδοχές, επέρχεται μόνο μετά τη συμπλήρωση από τον εργαζόμενο του βασικού χρόνου, ήτοι, της 10μηνης συνεχούς απασχόλησης στην Τράπεζα, με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Υπό την προϋπόθεση αυτή, τότε η διάρκεια της κανονικής άδειας καθορίζεται, κατά περίπτωση ως εξής :

1.       σε 20 εργάσιμες ημέρες, εφόσον η συνολική πραγματική υπηρεσία ανέρχεται σε δέκα τουλάχιστον μήνες αλλά είναι μικρότερη από δύο έτη.

2.       σε 21 εργάσιμες ημέρες, εφόσον η συνολική πραγματική υπηρεσία ανέρχεται σε δύο τουλάχιστον έτη αλλά είναι μικρότερη από τρία έτη.

3.       σε 22 εργάσιμες ημέρες, εφόσον η συνολική πραγματική υπηρεσία ανέρχεται σε τρία τουλάχιστον έτη αλλά είναι μικρότερη από πέντε έτη.

4.       σε 23 εργάσιμες ημέρες, εφόσον η συνολική πραγματική υπηρεσία ανέρχεται σε πέντε τουλάχιστον έτη αλλά είναι μικρότερη από δέκα έτη.

5.       σε 24 εργάσιμες ημέρες, εφόσον η συνολική πραγματική υπηρεσία ανέρχεται σε δέκα τουλάχιστον έτος αλλά είναι μικρότερη από δεκαπέντε έτη.

6.       σε 25 εργάσιμες ημέρες, εφόσον η συνολική πραγματική υπηρεσία ανέρχεται σε δεκαπέντε τουλάχιστον έτη.

 

Οποτεδήποτε μέσα στη διάρκεια του έτους συμπληρώσει ο υπάλληλος τη συνολική πραγματική υπηρεσία που αναφέρεται στις προηγούμενες περιπτώσεις, τότε δικαιούται την αντίστοιχη κανονική άδεια μέσα στο ίδιο αυτό έτος.

 

Γίνεται γνωστό ότι με τις παραπάνω ρυθμίσεις καταργείται η παρ. 66.01.09 (πρόσθετη Κ.Α. τριών (3) ημερών) η οποία είχε αποσταλεί με το 4ο Διορθωτικό Σημείωμα της Εγκ. Δ/γής 41/89.

 

66.01.02            Εργαζόμενοι με μειωμένο ωράριο

 

Οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα με μειωμένο ωράριο και με την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει 10μηνη σχέση εργασίας με την Τράπεζα, δικαιούνται κανονική άδεια σύμφωνα με τα παρακάτω :

 

1.         Οι εργαζόμενοι με μειωμένο ωράριο, αλλά όλες τις εργάσιμες ημέρες της Τράπεζας (π.χ. για 3 ώρες την ημέρα και επί 5 ημέρες την εβδομάδα) δικαιούνται κανονική άδεια ακριβώς όσες ημέρες δικαιούνται και οι απασχολούμενοι με πλήρες ωράριο (παρ. 66.01.01).

 

2.         Οι εργαζόμενοι με μειωμένο ωράριο, αλλά ορισμένες από τις εργάσιμες ημέρες της Τράπεζας (π.χ. 3 ημέρες την εβδομάδα), δικαιούνται αναλογία των εργασίμων ημερών κανονικής άδειας που δικαιούνται οι απασχολούμενοι με πλήρες ωράριο.Αν κάποιος απασχολείται 3 ημέρες την εβδομάδα, θα δικαιούται κανονική άδεια τα 3/5 των εργασίμων ημερών που θα εδικαιούτο αν απασχολείτο με πλήρες ωράριο.

Εάν κατά τον υπολογισμό των ημερών κανονικής άδειας στη περίπτωση 2 προκύπτει κλάσμα χρόνου άδειας που υπερβαίνει τη μισή ημέρα, το κλάσμα στρογγυλοποιείται σε ολόκληρη ημέρα.

 

66.02 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΠΤΑ (7) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΛΟΓΩ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

66.02.0        Περιπτώσεις που εφαρμόζεται

Σε εφαρμογή: α) του άρθρου 11 της ΣΣΕ του 1984, β) των υπ΄αριθμ. 982/6.9.84, 102/25.1.58, 204/87, 399/26.5.88, 659/30.8.88, 836/10.11.88, 907/13.12.88, 225/26.4.89 και 440/15.9.89 Αποφάσεων της Διοίκησης, γ) του άρθρου Γ9 της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας έτους 1996, καθιερώνεται η χορήγηση πρόσθετης άδειας επτά(7) εργασίμων ημερών το χρόνο, σε ομάδες προσωπικού που απασχολούνται σε εργασίες ή χώρους εργασίας, ως εξής:

1)      Στο προσωπικό που απασχολείται κατά κύριο λόγο στους υπόγειους χώρους των κτιρίων της Τράπεζας.

2)      Στους απασχολούμενους κατά κύριο λόγο σαν χειριστές Η/Υ και τηλεφωνητές.

Διευκρινίζεται ότι δεν θα χορηγείται η άδεια αυτή στους χειριστές τερματικών Ι.Β.Μ. μ αυτόνομων Η/Υ KIENZLE,  μικροϋπολογιστών και κοπτικών μηχανημάτων.

3)      Σ' όλους τους εργαζόμενους των Υπηρεσιακών Μονάδων Πτολεμαϊδας, Μεγαλόπολης, Ασπροπύργου, Κοζάνης, Αμύνταιου, Ελευσίνας και Φιλώτα Φλώρινας και Σέρβια.

4)      Στους υπαλλήλους που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με την καταμέτρηση χρημάτων σε ειδικούς χώρους (καταμετρητήρια).

5)      Στους υπαλλήλους που κατ' αποκλειστικότητα σερβίρουν και παρασκευάζουν τα αντίστοιχα είδη στα κυλικεία της Τράπεζας. Διευκρινίζεται, ότι για τους υπαλλήλους των περιπτώσεων (δ) και (ε), η χορήγηση της πρόσθετης άδειας ισχύει από 1/1/1988.

6)      Στους Αναλυτές- Προγραμματιστές της Δ/νσης Εφαρμογών Πληροφορικής που κάνουν χρήση οθόνης, από 2/1/1989.

7)      Στο τακτικό προσωπικό καθαριότητας, το οποίο εργάζεται στην Τράπεζα με πλήρη απασχόληση και στο οποίο χορηγείται ανθυγιεινό επίδομα. Η χορήγηση της άδειας αυτής θα γίνεται από το έτος 1997 και μετά.

66.02.01    Δ ι ε υ κ ρ ι ν ι σ ε ι ς

Η πρόσθετη αυτή άδεια των 7 ημερών θα χορηγείται ολόκληρη μόνο εφόσον έχει προηγηθεί 12μηνη απασχόληση μέσα στο ίδιο έτος, σε εργασίες ή χώρους εργασίας που προαναφέρθηκαν. Διαφορετικά θα χορηγείται τμήμα της άδειας αυτής , αναλογικά με το χρονικό διάστημα απασχόλησης στις παραπάνω εργασίες ή χώρους εργασίας,

Το χρονικό διάστημα απουσίας από την Υπηρεσία με γονική άδεια ή άδεια άνευ αποδοχών, δεν θα λογίζεται σαν χρόνος που δημιουργεί δικαίωμα για τη χορήγηση της πρόσθετης άδειας των επτά (7) ημερών.

Αντίθετα ο χρόνος απουσίας από την Υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ή άδεια κύησης-τοκετού δεν θα επηρεάζει το δικαίωμα των εργαζομένων για τη χρήση της πρόσθετης  άδειας των επτά (7) εργασίμων ημερών λόγω ειδικών συνθηκών.

1)      Οι νεοπροσληφθέντες από την  Τράπεζα δικαιούνται την ειδική άδεια για πρώτη φορά μόλις συμπληρώσουν 12 μήνες συνεχούς απασχόλησης και ανάλογα με το χρονικό διάστημα που έχουν απασχοληθεί σε αντικείμενο ή χώρο δουλειάς που αναφέρονται παραπάνω.

Από το επόμενο ημερολογιακό έτος μπορούν να κάνουν χρήση αυτής της άδειας οποτεδήποτε θέλουν με βάση το χρονικό διάστημα απασχόλησης στο αντικείμενο κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Παράδειγμα: Έστω ότι προσλήφθηκε υπάλληλος από την ΑΤΕ στις 5/6/84, που σύμφωνα με το αντικείμενο της εργασίας του ή το χώρο δουλειάς που απασχολείται, δικαιούται την πρόσθετη κανονική άδεια των επτά (7) εργασίμων ημερών.

Από τις 5/6/85, που συμπληρώνει 12 μήνες συνεχούς απασχόλησης στην Τράπεζα, μέχρι τις 31.12.85 πρέπει να κάνει χρήση της ειδικής άδειας 1985 που δικαιούται . Το είδος ή ο χώρος της απασχόλησης του στο χρονικό διάστημα 5.6.84-4.6.85 θα αποτελέσει το κριτήριο για τον αριθμό των ημερών της ειδικής άδειας που δικαιούται μέσα στο 1985.

Από 1.1.86 μέχρι 31.12.86 πρέπει να κάνει χρήση της ειδικής άδειας 1986, ενώ κριτήριο για τον αριθμό των ημερών που άδειας 1986, ενώ κριτήριο για τον αριθμό των ημερών που δικαιούται μέσα στο 1986 θα αποτελέσει το είδος ή ο χώρος της απασχόλησής του από 1.1.86 μέχρι 31.12.85.

Στα επόμενα χρόνια ο υπολογισμός του αριθμού των ημερών αυτής της ειδικής άδειας θα γίνεται όπως και για το 1986.

2)      Οι υπάλληλοι που έχουν μετατεθεί  σε Υπηρεσιακή Μονάδα όπου ο χώρος ή το αντικείμενο της δουλειάς τους περιλαμβάνει στις πιο πάνω περιπτώσεις της παρ. 66.02.00, δικαιούνται την ειδική άδεια μόλις συμπληρώσουν δώδεκα (12) μήνες συνεχούς απασχόλησης στη Μονάδα αυτή.

Όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τη χορήγησή της ισχύει και σ' αυτή τη περίπτωση ό,τι ακριβώς αναφέρεται στο παράδειγμα του α εδαφίου για τους νεοπροσληφθέντες.

Και μόνο στη περίπτωση που ο υπάλληλος μετατεθεί εκ νέου προτού συμπληρώσει δώδεκα μήνες στην Υπηρεσιακή αυτή Μονάδα, θα δικαιωθεί την άδεια μετά τη μετάθεσή του με βάση το χρονικό διάστημα της υπηρέτησης σ' αυτή ή απασχόλησης στο αντικείμενο.

3)      Στη περίπτωση, που για κάποια Υπηρεσιακή Μονάδα ή χώρο ή αντικείμενο δουλειάς η ειδική άδεια των 7 ημερών έχει χορηγηθεί για πρώτη φορά, οι υπάλληλοι που απασχολούνται σ' αυτούς δικαιούνται την άδεια μετά τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την ημερομηνία που ισχύει η χορήγηση.

Παράδειγμα : Έστω ότι σε κάποιο Κατ/μα χορηγείται για πρώτη φορά η άδεια των 7 ημερών από 1/7/88.

Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σ' αυτό θα τη δικαιωθούν μετά τη συμπλήρωση ενός χρόνου, δηλαδή από 1/7/89.

Από 1/7/89 μέχρι 31/12/89 πρέπει να κάνουν χρήση της ειδικής άδειας του 1989 που δικαιούται. Κριτήριο για τον αριθμό των ημερών που δικαιούνται μέσα στο 1989 θα είναι η απασχόληση τους στους στο Κατ/μα αυτό κατά το χρονικό διάστημα από 1/7/88 μέχρι και 30/6/89.

Από 1/1/1990 μέχρι 31/12/1990 θα πρέπει να κάνουν χρήση της ειδικής άδειας 1990, ενώ κριτήριο για τον αριθμό των ημερών που δικαιούνται μέσα στο 1990 θα αποτελέσει ο χρόνος απασχόλησης τους στο Κατ/μα από 1/1/1989 μέχρι 31/12/1989.

Στα επόμενα χρόνια ο υπολογισμός του αριθμού των ημερών αυτής της ειδικής άδειας θα γίνεται όπως και για το 1990.

Την ευθύνη χορήγησης της πρόσθετης αυτής άδειας έχουν οι Προϊστάμενοι των Υπηρ/κών Μονάδων που ανήκουν οι δικαιούχοι.

66.03         ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΕΣ

66.03.01        ’δειες αναπηρικές Α.Ν. 1324/49

Σύμφωνα με τον Α.Ν. 1324/49 «περί προστασίας και αποκαταστάσεως των αναπήρων πολέμου» χορηγείται στους εργαζόμενους της Τράπεζας που είναι ανάπηροι πολέμου, άδεια τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών για κάθε χρόνο με πλήρεις αποδοχές για να μεταβούν σε κέντρα λουτροθεραπείας, αεροθεραπείας κτλ.

Η άδεια αυτή των αναπήρων πολέμου χορηγείται στο μόνιμο και έκτακτο προσωπικό και δεν συμψηφίζεται σε καμιά περίπτωση με την κανονική άδεια.

Για την έγκριση της άδειας αυτής:

1)      Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι ανάπηροι πολέμου, που για πρώτη φορά  ζητούν την άδεια αυτή, πρέπει να υποβάλλουν στη δ/νση Προσωπικού – Τμήμα απασχόλησης αίτηση για τη χορήγηση της με σχετικό πιστοποιητικό της ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής του Υπουργείου Εθνικής ’μυνας, που κρίνει για την ανάγκη των αναπήρων πολέμου για λουτροθεραπεία, ή αεροθεραπεία.

Η Δ/νση Προσωπικού στη συνέχεια θα γνωρίζει στις Υπηρεσιακές τους μονάδες το δικαίωμα τους για χρήση της άδειας.

Υπεύθυνοι για τη χορήγηση της άδειας αυτής είναι οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιακών Μονάδων

2)      Στη συνέχεια:

o       Οι ανάπηροι πολέμου, δικαιούχοι λουτροθεραπείας, πρέπει να υποβάλλουν κάθε χρόνο στην Υπηρεσιακή τους Μονάδα αίτηση για τη χορήγηση της άδειας με σχετικό πιστοποιητικό της ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής του Υπουργείου Εθνικής ’μυνας, που κρίνει για την ανάγκη των αναπήρων πολέμου για λουτροθεραπεία.

Στη περίπτωση λουτροθεραπείας θα πρέπει επίσης να υποβάλλεται κάθε χρόνο από τους δικαιούχους στις Υπηρεσιακές τους Μονάδες και πρόσκληση της Δ/νσης Αναπήρων τους Γ.Ε.Σ. που καθορίζει το τόπο και χρόνο της λουτροθεραπείας.

o       Οι ανάπηροι πολέμου δικαιούχοι αεροθεραπείας, πρέπει να υποβάλλουν κάθε χρόνο στην Υπηρεσιακή τους Μονάδα αίτηση για τη χορήγηση της άδειας με σχετικό πιστοποιητικό της Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης που κρίνει για την ανάγκη των αναπήρων πολέμου για αεροθεραπεία.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 1043/80 για την αεροθεραπεία η εξέταση από την παραπάνω Ειδική Υγειονομική Επιτροπή γίνεται κάθε τρία χρόνια, το πιστοποιητικό αυτό ισχύει για τρία χρόνια. Κατά συνέπεια για τα επόμενα δύο χρόνια αρκεί μόνο η υποβολή της σχετικής ετήσιας αίτησης του αναπήρου πολέμου στην Υπηρεσιακή Μονάδα.

Διευκρινίζεται ότι για κάθε επόμενη τριετία θα ακολουθείται η πιο πάνω διαδικασία, και η υποβολή της αίτησης και του νέου πιστοποιητικού της Υγειονομικής Επιτροπής που υπηρετεί ο ανάπηρος πολέμου, η οποία είναι υπεύθυνη για την χορήγηση της αντίστοιχης άδειας.

Οι Υπηρεσιακές Μονάδες μετά τη χορήγηση από αυτές της αναπηρικής άδειας θα πρέπει να γνωστοποιούν έγκαιρα στη Δ/νση Προσωπικού Τμήμα Απασχόλησης με ιδιαίτερο έγγραφό τους την ημερομηνία έναρξης και λήξης της άδειας αυτής.

Διευκρινίζεται, ότι οι δικαιούμενοι αναπηρική άδεια για λουτροθεραπεία ή αεροθεραπεία πρέπει να την χρησιμοποιούν ενιαία και όχι τμηματικά, και κατά τη θερινή περίοδο ή το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου κάθε χρόνο.

66.03.02        Ειδική άδεια αναπήρων μισθωτών (6 ημέρες)

Σύμφωνα με την 452/9.3.97 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, εκείνοι οι ανάπηροι υπάλληλοι που προστατεύονται από τον Νόμο 1648/86 (όπως αυτοί ορίζονται κατ' αρχάς στην παρ. 4 του άρθρου 1 του Νόμου αυτού και εν συνεχεία στο άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 2224/94), δικαιούνται κάθε ημερολογιακό έτος πέντε (5) εργάσιμες ημέρες άδειας με αποδοχές, επιπλέον της κανονικής τους άδειας.

Σύμφωνα με την 2065/22.9.89 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, η κατηγορία αυτή των αναπήρων υπαλλήλων, ανεξάρτητα από τον τρόπο της πρόσληψης τους στην Τράπεζα από 1/1/90 δικαιούνται κάθε ημερολογιακό έτος έξι (6) εργάσιμες ημέρες άδειας με αποδοχές επιπλέον της κανονικής άδειας.

Η παραπάνω απόφαση ισχύει για εκείνους τους αναπήρους υπαλλήλους που προστατεύονται από τον Νόμο 1684/86 ( όπως αυτοί έχουν οριστεί προηγουμένως) αν έχουν διορισθεί στην Τράπεζα με τη διαδικασία του Νόμου αυτού.

Όσοι ανάπηροι υπάλληλοι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 1684/86 (όπως έχουν ορισθεί προηγουμένως) αλλά δεν έχουν προσληφθεί ως προστατευόμενοι του Νόμου ατού, θα πρέπει να υποβάλλουν στη Δ/νση Προσωπικού – Τμήμα Απασχόλησης, πιστοποιητικό που να έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες κατά Νομό Υγειονομικές Επιτροπές το οποίο να αφορά τη χορήγηση της ειδικής αναπηρικής άδειας από την ΑΤΕ και να αποδεικνύει:

1)      το προβλεπόμενο ποσοστό αναπηρίας τους και

2)      ότι υπάγονται στην κατηγορία των προστατευομένων αναπήρων όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 1684/86 και το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 2224/94.

Η Δ/νση Προσωπικού στη συνέχεια θα γνωρίζει στις αντίστοιχες Υπηρεσιακές Μονάδες το δικαίωμα των δικαιούχων για χρήση της άδειας. Υπεύθυνοι για τη χορήγηση της άδειας αυτής είναι οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιακών Μονάδων.

Την παραπάνω άδεια τη δικαιούνται οι υπάλληλοι εφόσον έχουν συμπληρώσει 12μηνη υπηρεσία στην Τράπεζα και χορηγείται είτε σε μεμονωμένες ημέρες, είτε συνολικά. Δεν δικαιούνται την άδεια αυτή οι υπάλληλοι στους οποίους χορηγείται αναπηρική άδεια του Α.Ν. 1324/49.

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 89 του Οργανισμού μπορεί να χορηγείται, άδεια χωρίς αποδοχές  μέχρι έξι μήνες από τον κ. Διοικητή και μέχρι δώδεκα μήνες πάλι από τον κ. Διοικητή αλλά με την σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στους εργαζόμενους που θα ζητήσουν την απομάκρυνση τους από την εργασία.

Οι υπάλληλοι που ζητούν την άδεια αυτή θα πρέπει να γνωστοποιούν με αίτησή τους προς τη Δ/νση Πρ/κού Τμ. Απασχόλησης τους λόγους για τους οποίου χρειάζονται την άδεια το χρονικό διάστημα που θέλουν να απουσιάσουν και να συνυποβάλλουν τυχόν δικαιολογητικά που υπάρχουν και αποδεικνύουν την ύπαρξη του λόγου για τον οποίο ζητούν την άδεια.

Η χρήση της άδειας χωρίς αποδοχές θα πρέπει να αρχίζει το πολύ μέσα σε διάστημα ενός (1) μήνα από την ημερομηνία της διαταγής έγκρισής της.

66.05  ΑΔΕΙΕΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ – ΜΑΘΗΤΕΣ

 

66.05.01   Ειδική άδεια με αποδοχές σε φοιτητές – μαθητές υπαλλήλους για συμμετοχή στις εξετάσεις

 

Σύμφωνα με το Ν. 1346/83, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1586/86 και το Ν. 2224/94 χορηγείται κάθε έτος πρόσθετη ειδική και ανεξάρτητη άδεια 20 εργασίμων ημερών με αποδοχές για κάθε έτος κανονικών σπουδών από την ημερομηνία της αρχικής τους εγγραφής στους μαθητές ή σπουδαστές ή φοιτητές (συμπεριλαμβανομένων και όσων φοιτούν σε μεταπτυχιακά τμήματα) εργαζόμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Τράπεζα, που φοιτούν σε εκπαιδευτικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο και στοχεύουν στην απόκτηση τίτλου σπουδών.

 

Όσοι είναι φοιτητές ανωτάτων σχολών και συμμετέχουν σε πτυχιακές ή μεταπτυχιακές εξετάσεις για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος, δικαιούνται της άδειας αυτής για ένα (1) ακόμη έτος.

 

Η φοιτητική άδεια παρέχεται με τους πιο κάτω περιορισμούς και διευκρινίσεις :

 

1.         Οι 20 εργάσιμες ημέρες φοιτητικής άδειας, που αναφέρονται παραπάνω, θα χορηγούνται κατά τις περιόδους των εξετάσεων, με αντιστοιχία δύο ημερών άδειας, για κάθε μία ημέρα εξετάσεων, χωρίς υπέρβαση του ανωτάτου ορίου.

 

2.         Δεν χορηγείται ειδική άδεια εξετάσεων για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας.

 

3.         Η ειδική αυτή άδεια χορηγείται υποχρεωτικά από την Υπηρεσία στους εργαζόμενους φοιτητές – σπουδαστές – μαθητές ανεξάρτητα από την ηλικία τους και το χρόνο υπηρεσίας τους στην Τράπεζα τμηματικά (σύμφωνα με τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου) μέσα στο έτος σπουδών, που αφορά, αποκλειστικά για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις, χωρίς να επιτρέπεται μεταφορά της στο επόμενο έτος.

 

4.         Τέλος διευκρινίζεται, ότι η ειδική αυτή άδεια, θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους με βάση το ημερολογιακό έτος (δηλ. 1/1 – 31/12 κάθε χρόνου) και ότι δεν έχει καμία σχέση με τη δικαιούμενη κανονική άδεια του υπαλλήλου σπουδαστή ή μαθητή, ο οποίος μπορεί να πάρει κανονική άδεια κατά τη διάρκεια των εξετάσεων αν το ζητήσει.

 

Δικαίωμα φοιτητικής άδειας έχουν και οι υπάλληλοι που φοιτούν στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο δεδομένου ότι το ΕΑΠ είναι ένα από τα 19 επίσημα Πανεπιστήμια της χώρας.

Φοιτητές που παρακολουθούν μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ ή τύπου «executive», μπορούν, λόγω των ιδιαιτεροτήτων παρακολούθησης αυτών των προγραμμάτων, να διαχειρίζονται τις ημέρες αδείας ευέλικτα και σύμφωνα με τις ανάγκες παρακολούθησης του προγράμματος και όχι μόνο για τις ανάγκες των εξετάσεων. Σε καμιά περίπτωση όμως ο αριθμός των συνεχόμενων ημερών αδείας να μην υπερβαίνει τις 5 (πέντε)

 

66.05.02             Τρόπος χορήγησης της φοιτητικής άδειας

 

Για τη χορήγηση και τη χρήση της ειδικής αυτής άδειας χρειάζεται να προσκομισθούν ή κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο, στην υπηρεσιακή του μονάδα.

 

1.         Αίτηση στην οποία θα επισυνάπτεται βεβαίωση η πιστοποιητικό της οικείας σχολής ή σχολείου από τα οποία αποδεικνύεται η εγγραφή του στο συγκεκριμένο έτος σπουδών.

        Ο δικαιούχος φοιτητής στην πρώτη του αίτηση για την παροχή της φοιτητικής άδειας θα προσκομίζει πιστοποιητικό σπουδών, από το οποίο να προκύπτει :

·         Το τμήμα και η σχολή που φοιτά.

·         Η ημερομηνία αρχικής εγγραφής του.

·         Η προβλεπόμενη ελάχιστη διάρκεια σπουδών.

  • Το έτος ή το εξάμηνο που φοιτά ο σπουδαστής.

 

2.         Βεβαίωση της σχολής του ή του σχολείου, από την οποία να προκύπτει η συμμετοχή του στις εξετάσεις συγκεκριμένων μαθημάτων (Τμηματικές ή Πτυχιακές). Ευνόητο ότι η βεβαίωση αυτή θα προσκομίζεται με την επάνοδο του υπαλλήλου στην Υπηρεσία.

 

Στην περίπτωση που δεν προσκομιστεί η βεβαίωση συμμετοχής σε εξετάσεις το χρονικό διάστημα της αποχής του υπαλλήλου από την Υπηρεσία θα θεωρείται ως εξουσία αδικαιολόγητη και αυθαίρετη.

 

Η χορήγηση της προαναφερόμενης άδειας θα γίνεται από τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Κεντρικών Υπηρεσιών και τα δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται από τους υπαλλήλους θα φυλάσσονται στην υπηρεσιακή μονάδα για να ελέγχονται από τους Οικονομικούς Επιθεωρητές κατά την τακτική Επιθεώρησή τους

 

66.05.03          α) Ειδική άδεια σπουδών χωρίς αποδοχές

β) Ειδική άδεια βραχείας απουσίας

 

A.         Στα πλαίσια της διευκόλυνσης των εργαζομένων σπουδαστών και σε εφαρμογή των διατάξεων του 483/84 προεδρικού διατάγματος, χορηγούνται στους εργαζόμενους στην Αγροτική Τράπεζα που είναι σπουδαστές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, εκτός από την φοιτητική άδεια των 20 ημερών, οι παρακάτω διευκολύνσεις :

 

1.               Ειδική άδεια σπουδών χωρίς αποδοχές, συνεχής ή διακεκομμένη, διάρκειας μέχρι δέκα πέντε (15) ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον ζητηθεί από τον εργαζόμενο σπουδαστή, για να προετοιμάσει τη συμμετοχή του στις εξετάσεις. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της παραπάνω άδειας άνευ αποδοχών είναι : (α) η εξάντληση της ειδικής άδειας της παραγρ.05.01 που δίνεται για εξετάσεις, (β) υπηρεσία τουλάχιστον εννέα μηνών του δικαιούχου σπουδαστή στην Τράπεζα.

   

2.            Ειδική άδεια βραχείας απουσίας κατά τις ημέρες των εξετάσεων για συμμετοχή σε φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις ή σε κάθε άλλη περίπτωση που είναι απαραίτητη η παρουσία του σπουδαστή στη σχολή του. Η άδεια βραχείας απουσίας είναι τρίωρης διάρκειας και αναφέρεται στην καθυστέρηση προσέλευσης ή στην ενδιάμεση απουσία ή στην πρόωρη αναχώρηση από το κανονικό ωράριο εργασίας.

    Ο δικαιούχος σπουδαστής μπορεί να κάνει χρήση της άδειας βραχείας απουσίας μέχρι 10 φορές το χρόνο.

 

B.     Για τη χορήγηση των προηγουμένων ειδικών αδειών είναι απαραίτητο  δικαιούχος σπουδαστής να υποβάλει αίτηση : (1) για την ειδική άδεια χωρίς αποδοχές στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Απασχόλησης και (2) για την ειδική άδεια βραχείας διάρκειας στην υπηρεσιακή του μονάδα.

Ο δικαιούχος σπουδαστής στην πρώτη του αίτηση για παροχή διευκολύνσεων θα προσκομίζει πιστοποιητικό σπουδών από το οποίο να προκύπτει :

  1. Το τμήμα και η Σχολή που φοιτά.
  2. Η ημερομηνία αρχικής εγγραφής του.
  3. Η προβλεπόμενη ελάχιστη διάρκεια σπουδών.
  4. Το έτος ή το εξάμηνο που φοιτά ο σπουδαστής.

 

Για την απόδειξη ότι η διευκόλυνση που χορηγήθηκε στον εργαζόμενο σπουδαστή χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό που χορηγήθηκε, αυτός υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία μέσα στις πέντε (5) πρώτες εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της διευκόλυνσης, βεβαίωση της σχολής του από την οποία να προκύπτει ότι η διευκόλυνση χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό και το χρόνο που χορηγήθηκε, διαφορετικά σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθεί η απουσία από την υπηρεσία του αδικαιολόγητη, εκτός και αν η μη χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης για το σκοπό και χρόνο που χορηγήθηκε οφείλεται σε αποδεδειγμένη ανωτέρα βία ή ξαφνική αναβολή των εξετάσεων ή ασκήσεων, οπότε σ' αυτήν την περίπτωση χορηγείται σχετική βεβαίωση από τη σχολή του σπουδαστή. Η ανώτερη βία και η ξαφνική αναβολή των εξετάσεων διακόπτει αυτόματα την παραπέρα χρήση της διευκόλυνσης.

 

 

Γ.         Ειδικότερα για την ειδική άδεια χωρίς αποδοχές, το Τμήμα Απασχόλησης θα χορηγεί την έγκριση και θα την κοινοποιεί στα ενδιαφερόμενα μέρη. Η υπηρεσία του εργαζόμενου σπουδαστή θα ελέγχει τα δικαιολογητικά που θα προσκομίζει ο σπουδαστής με την επάνοδό του στην υπηρεσιακή του μονάδα.

Ο δικαιούχος εργαζόμενος σπουδαστής θα διακανονίζει τις εισφορές του στα Ταμεία Συντάξεων, Υγείας και στον Ειδικό Λογαριασμό Επικούρησης Μελών (τόσο τις εργοδοτικές εισφορές όσο και τις εισφορές του ιδίου) σύμφωνα με την Ε.Δ. 18/53 (σελ. 52).

 

 

Δ.        Η χορήγηση των παραπάνω διευκολύνσεων στους εργαζομένους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι., με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, είναι υποχρεωτική για την Τράπεζα.

Επίσης οι υπηρεσιακές μονάδες της Τράπεζας θα πρέπει να χορηγούν την κανονική άδεια που τυχόν δικαιούνται και ζητούν οι εργαζόμενοι σπουδαστές κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η εξεταστική περίοδος ή για την προετοιμασία και συμμετοχή τους στις φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις.

 

 

66.05.04 Ανώτατο όριο του δικαιώματος των αδειών σε φοιτητές – μαθητές της παρ. 05

 

  1. Το δικαίωμα των αδειών αυτών παρέχεται για τόσα χρόνια, όσα είναι τα κανονικά έτη σπουδών της κάθε σχολής και για ένα επί πλέον έτος για πτυχίο, στους φοιτητές των ανωτάτων σχολών.

 

  1. Η χρήση του δικαιώματος αυτού πρέπει να γίνει μέσα σε τόσα χρόνια, από την ημερομηνία αρχικής εγγραφής στη Σχολή, όσα είναι τα έτη σπουδών, συν ένα έτος για το πτυχίο, για τους φοιτητές των ανωτάτων σχολών.

Μόνο σε περίπτωση που ο δικαιούχος σπουδαστής έχει αναστείλει ή έχει διακόψει επίσημα τις σπουδές του, μπορεί να κάνει χρήση των φοιτητικών αυτών αδειών, μέσα σε χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο ίσο προς την κανονική διάρκεια σπουδών, προσαυξημένο κατά το ήμισυ.

Τονίζεται ότι σε καμιά περίπτωση οι φορές που χορηγούνται οι άδειες αυτές δεν μπορούν να ξεπερνούν τα έτη της α παραγράφου.

 

Κατά το χρόνο αναστολής ή διακοπής των σπουδών δεν χορηγείται φοιτητική άδεια, οποιασδήποτε μορφής, στο δικαιούχο σπουδαστή, και η αναστολή ή διακοπή αυτή θα πρέπει να φαίνεται από σχετική βεβαίωση της σχολής.

 

66.05.05            Διακοπή της φοιτητικής άδειας

 

Η παροχή των διευκολύνσεων, που προβλέπονται από την παρ. 05 της εγκυκλίου αυτής διακόπτεται, όταν ο δικαιούχος σπουδαστής :

α)  Πάρει το πτυχίο του.

β)  Αναστείλει ή διακόψει τις σπουδές του.

γ)  Χάσει τη σπουδαστική του ιδιότητα.

δ)  Συμπληρώσει το ανώτατο όριο διάρκειας της παροχής, που προβλέπεται  στην προηγούμενη παράγραφο 05.04.

 

66.07 ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

66.07.01 Γονική άδεια χωρίς αποδοχές

 

Σύμφωνα με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 1984, τον Νόμο 1483/84 και την 1286/84 απόφαση της Διοίκησης, χορηγείται γονική άδεια χωρίς αποδοχές  στους εργαζόμενους στην Τράπεζα, ανεξάρτητα από την εργασιακή τους σχέση και το χρόνο υπηρεσίας τους στην Τράπεζα με τις εξής προϋποθέσεις.

 

α.  Η γονική άδεια χορηγείται στον εργαζόμενο στην Τράπεζα γονέα, πάντα μετά από αίτησή του στο Τμήμα Απασχόλησης της Δ/σης Προσωπικού.

Η χρήση της άδειας αυτής θα πρέπει να αρχίζει το πολύ μέσα σε διάστημα ενός (1) μήνα από την ημερομηνία της διαταγής έγκρισής της.

Στη συνέχεια οι περιφερειακές μονάδες θα πρέπει να γνωστοποιούν έγκαιρα με έγγραφό τους προς το Τμήμα Απασχόλησης της Δ/νσης Προσωπικού κάθε φορά την έναρξη και τη λήξη της γονικής άδειας, που χρησιμοποίησε ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος.

β.  Οι δικαιούχοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν παιδιά  που ένα τουλάχιστον από αυτά να διανύει την προσχολική ηλικία (από την 61η μέρα της ηλικίας του παιδιού μέχρι την ημέρα -1η Σεπτεμβρίου - που υπάρχει από το νόμο υποχρέωση εγγραφής του στο Δημοτικό Σχολείο),

Το ή τα παιδιά μπορεί να είναι φυσικά ή υιοθετημένα, αναγνωρισμένα ή νομιμοποιημένα, χωρίς να παίζει ρόλο η τέλεση νόμιμου γάμου.

Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου ή χηρείας, τη γονική άδεια δικαιούται ο γονέας που έχει την επιμέλεια του παιδιού.

γ.  Η διάρκεια  της γονικής άδειας δεν μπορεί να ξεπερνάει τα δύο (2) χρόνια, όταν πρόκειται για ένα παιδί προσχολικής ηλικίας, και μπορεί να φτάσει μέχρι και τέσσερα (4) χρόνια για κάθε εργαζόμενο, στην περίπτωση που υπάρχουν και άλλα παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Το δικαίωμα δηλαδή της γονικής άδειας είναι αυτοτελές για κάθε παιδί.

δ.  Η γονική άδεια μπορεί να χορηγείται και τμηματικά, αλλά η διάρκεια της δεν μπορεί να υπερβεί τα παραπάνω όρια.

Και το κάθε φορά χορηγούμενο τμήμα αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερης διάρκειας από (1) μήνα , με το σκεπτικό ότι σκοπός του νομοθέτη, που τη χορηγεί είναι να δώσει την ευκαιρία στους γονείς να βρεθούν για κάποιο ικανό χρονικό διάστημα κοντά στα παιδιά τους.

ε.    Αν και οι δύο γονείς εργάζονται στην Τράπεζα η γονική άδεια μπορεί να χορηγηθεί ή στον ένα ή στον άλλο γονέα, ολόκληρη ή τμηματικά αφού πρώτα αποφασίσουν μόνοι τους ποιος από τους δύο και για πόσο χρονικό διάστημα ο καθένας τους θα ζητήσει την άδεια αυτή, χωρίς όμως το συνολικό χρονικό διάστημα και για τους δύο να υπερβαίνει τα δύο χρόνια.

στ. Αν ο ένας μόνο από τους γονείς εργάζεται στην Τράπεζα, η γονική άδεια θα χορηγείται σ' αυτόν μόνο εφόσον ο/η σύζυγος του εργάζεται, χωρίς όμως η έδρα της εργασίας του/της να είναι το σπίτι του γονέα.

Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος γονέας θα πρέπει να συνοδεύσει την αίτηση του για χορήγηση γονικής άδειας με δήλωση του εργοδότη (αν υπάρχει) του άλλου γονέα στην οποία να αναφέρεται αν χορηγήθηκε ή όχι γονική άδεια και για πόσο χρονικό διάστημα.

Στην περίπτωση που ο άλλος γονέας είναι ελεύθερος επαγγελματίας τότε ο ενδιαφερόμενος γονέας (υπάλληλος της Τράπεζας) θα πρέπει να συνοδεύει την αίτησή του για χορήγηση της γονικής άδειας με βεβαίωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή της αρμόδιας εφορίας του επαγγέλματος του άλλου γονέα, που να βεβαιώνει το επάγγελμα και τη διεύθυνση της επαγγελματικής του στέγης.

ζ.  Ο χρόνος απουσίας των υπαλλήλων γονέων λόγω γονικής άδειας λογίζεται σαν χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό των αποδοχών τους για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής αδείας απουσίας, καθώς και για τον υπολογισμό της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης τους, όταν δεν υπερβαίνει τους 3,5 μήνες για κάθε παιδί.

Διευκρινίζεται, ότι θα πρέπει να εξαντλείται το δικαιούμενο κάθε φορά όριο γονικής άδειας για κάθε παιδί, για να θεωρηθεί σαν χρόνος πραγματικής υπηρεσίας οι επόμενοι 3,5 μήνες για άλλο παιδί.

Ο πέραν των 3,5 μηνών χρόνος απουσίας δεν υπολογίζεται σαν χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

Αν και οι δύο γονείς εργάζονται στην Τράπεζα και λάβουν ξεχωριστά γονική άδεια χωρίς αποδοχές για το ίδιο παιδί, το παραπάνω αναγνωρισμένο σαν πραγματική υπηρεσία, χρονικό διάστημα των 3,5 μηνών θα ισχύσει αθροιστικά και για τους δύο.

(Σημείωση ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ: η πιο πάνω παράγραφος ζ διατυπώνεται όπως τροποποιήθηκε με την 43661/2387Α/17.11.1998 ειδική διαταγή).

η.   Η Τράπεζα θα καταβάλλει ολόκληρη την ασφαλιστική εισφορά εργοδοτική και εργατική για κάλυψη της υγείας του εργαζόμενου σ' αυτή γονέα που παίρνει τη γονική άδεια, εφόσον αυτός /αυτή δεν καλύπτεται από τον άλλο γονέα.

Σε καμιά περίπτωση δεν αναλαμβάνει την ασφαλιστική κάλυψη για τα λοιπά μέλη της οικογένειας τους, που υπάγονται στην αντίληψη του Ταμείου Υγείας Υπαλλήλων ΑΤΕ.

Οι υπάλληλοι που τους χορηγείται γονική άδεια, θα έρχονται σε συνεννόηση με το Ταμείο Υγείας της ΑΤΕ, για τον διακανονισμό των εισφορών, σύμφωνα με τον κανονισμό του Ταμείου Υγείας στις περιπτώσεις που οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλου επιθυμούν την συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης των λοιπών μελών της οικογένειας τους.

θ.   Το προσωπικό που θα κάνει χρήση της παραπάνω άδειας, μπορεί να κάνει συνταξιοδοτική αυτασφάλιση για την περίοδο της άδειας, με αντίστοιχη δανειακή διευκόλυνση από την Τράπεζα.

 

66.07.02          ’δεια απουσίας για ασθένεια εξαρτωμένων μελών

 

  1. Σύμφωνα  με τον Ν. 1483/84 οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και των δύο φύλλων, εφόσον έχουν πλήρη απασχόληση  σ΄ αυτή δικαιούνται άδεια χωρίς αποδοχές, που δεν θα είναι μεγαλύτερη από έξι (6) εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος.

Προϋπόθεση για την χορήγηση της άδειας αυτής είναι οι υπάλληλοι να έχουν εξαρτώμενα παιδιά ή άλλα μέλη της οικογένειας τους, που έχουν ανάγκη τις φροντίδες ή την υποστήριξή τους και τα μέλη αυτά ασθενούν.

Η άδεια αυτή είναι δυνατό να χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά και αυξάνεται σε οκτώ (8) εργάσιμες μέρες εάν ο δικαιούχος προστατεύει δύο παιδιά και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, εάν προστατεύει περισσότερα από δύο.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι  σύζυγοι, η άδεια αυτή χορηγείται στον καθένα από αυτούς χωριστά.

Στην έννοια των όρων «εξαρτώμενα παιδιά ή άλλα μέλη της οικογένειας τους, που έχουν ανάγκη για φροντίδες ή υποστήριξη» περιλαμβάνονται:

·        Τα μέχρι 16 ετών παιδιά, φυσικά ή υιοθετημένα, εφόσον οι γονείς έχουν την επιμέλεια τους.

·        Τα παιδιά που είναι πάνω από 16 ετών, αλλά που έχουν αποδεδειγμένα ανάγκη από ειδικές φροντίδες για λόγους βαριάς ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας, εφόσον οι γονείς έχουν την επιμέλειά τους.

·        Ο ή σύζυγος εφόσον για λόγους οξείας βαριάς ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί.

·        Οι γονείς και οι άγαμοι αδελφοί και αδελφές, που για λόγους οξείας, βαριάς ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας ή ηλικίας δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, εφόσον ο εργαζόμενος έχει τη φροντίδα τους και το ετήσιο εισόδημα τους δεν είναι μεγαλύτερο από ετήσιο εισόδημα του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, που αμείβεται με το γενικό κατώτατο όριο ημερομισθίου που ισχύει κάθε φορά υπολογιζόμενο με 25 ημερομίσθια το μήνα.

Η ασθένεια ή η αναπηρία των προσώπων αυτών αποδεικνύεται με πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση νοσηλευτικού ιδρύματος (νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας), η οποία θεωρείται από τον διευθυντή γιατρό της σχετικής κλινικής του ιδρύματος ή γνωμάτευση γιατρού του ασφαλιστικού φορέα, στον οποίο υπάγονται τα πρόσωπα αυτά.

·        Το ετήσιο εισόδημα των εξαρτωμένων μελών της πιο πάνω δ περίπτωσης αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση 1) της οικονομικής εφορίας που υπάγονται αυτά τα μέλη ή 2) του ασφαλιστικού φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτούνται ή επιδοτούνται  ή 3) της αρμόδιας αρχής, σε περίπτωση που είναι άπορα.

Η βεβαίωση αυτή αναφέρεται στο εισόδημα του προηγούμενου έτους, ισχύει για το ημερολογιακό έτος έκδοσής της και προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο στην Τράπεζα, όταν ζητήσει την άδεια αυτή.

·        Προϋπόθεση για τη χορήγηση της παραπάνω άδειας στους εργαζόμενους στην Τράπεζα, είναι τα παιδιά ή τα εξαρτώμενα μέλη να συνοικούν με αυτούς.

2.      Για τη χορήγηση της άδειας αυτής χωρίς αποδοχές ο δικαιούχος υπάλληλος πρέπει να υποβάλλει αίτηση στη Δ/νση Προσωπικού - Τμήμα Απασχόλησης με όλα τα απαραίτητα πιο πάνω δικαιολογητικά, μέσω της Υπηρεσιακής του Μονάδας.

Στη συνέχεια οι Υπηρεσιακές Μονάδες πρέπει να γνωστοποιούν έγκαιρα με έγγραφό τους στη Δ/νση Προσωπικού – Τμήμα Απασχόλησης κάθε φορά το ακριβές χρονικό διάστημα κατά το οποίο έκανε χρήση της άδειας αυτής ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος.

3.      Ο χρόνος απουσίας των υπαλλήλων λόγω της άδειας αυτής άνευ αποδοχών λογίζεται σαν χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό των αποδοχών τους, για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας απουσίας και του επιδόματος αδείας, καθώς και για τον υπολογισμό της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης του.

 

66.07.03          Μειωμένο ωράριο

 

Οι γονείς υπάλληλοι στην Τράπεζα που έχουν παιδιά με πνευματική ψυχική ή σωματική αναπηρία, μπορούν να ζητήσουν να μειωθεί το ωράριο εργασίας τους κατά μία ώρα την ημέρα, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους.

Η πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία του παιδιού, καθώς και ο καταλληλότερο για την φροντίδα παιδιού γονέας ορίζεται με την ιατρική γνωμάτευση που προβλέπεται από την προηγούμενη περίπτωση της άδειας απουσίας άνευ αποδοχών για ασθένεια εξαρτωμένων μελών.

Το Τμήμα Απασχόλησης της Δ/νσης Προσωπικού θα εγκρίνει την ειδική αυτή μείωση του ωραρίου εργασίας, αφού προηγουμένως του διαβιβασθεί αίτηση του ενδιαφερόμενου μέσω της Υπηρεσίας του, στην οποία επισυνάπτεται η πιο πάνω σχετική ιατρική γνωμάτευση.

(Σημείωση ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ: η πιο πάνω πρώτη παράγραφος διατυπώνεται όπως τροποποιήθηκε με την 17495/891Α/21.4.2000 ειδική διαταγή).

 

 

66.07.04          Πρόσθετη άδεια για παρακολούθηση της σχολικής προόδου των παιδιών.

 

Την άδεια αυτή δικαιούνται, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 1483/94, την ΣΣΕ 1989 και το Π.Δ. 193/88, οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα γονείς ανεξαρτήτως φύλου εργασιακής σχέσης και χρόνου υπηρεσίας και με παιδιά ηλικίας μέχρι και 16 ετών που παρακολουθούν μαθήματα σε νηπιαγωγεία (μονοετούς φοίτησης, δημόσια ή ιδιωτικά), ή σε σχολεία στοιχειώδους – μέσης εκπαίδευσης.

Η άδεια αυτή ανέρχεται, αθροιστικά και για τους δύο γονείς, σε (6) έξη εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος και χορηγείται προκειμένου να διευκολύνεται η μετάβαση των γονέων στο σχολείο για την παρακολούθηση της σχολικής προόδου των παιδιών τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση στην αρχή κάθε σχολικού έτους, σχετικής βεβαίωσης από το αντίστοιχο σχολείο.

 

Σχετικά με την παραπάνω άδεια διευκρινίζονται τα εξής:

 

  1. Η άδεια σχολικής  παρακολούθησης μπορεί να χορηγηθεί και στους δύο γονείς είτε εργάζονται και οι δύο στη Τράπεζα, είτε μόνο ο ένας και ο άλλος σε οποιονδήποτε άλλο εργοδότη.

Οι γονείς γνωστοποιούν στην υπηρεσία τους, με υπεύθυνη δήλωση, την απόφασή τους σχετικά με τη μεταξύ τους κατανομή των ημερών απουσίας, οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις (6) ημέρες, αθροιστικά και για τους δύο γονείς, για κάθε ημερολογιακό έτος (από Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο).

Ειδικά όμως όταν το δικαίωμα της άδειας αυτής δημιουργείται για πρώτη φορά το μήνα Σεπτέμβριο, τότε οι δικαιούμενες ημέρες απουσίας μέχρι τέλους Δεκεμβρίου του ίδιου έτους περιορίζονται σε (3) αθροιστικά επίσης και για τους δύο γονείς.

Η υπεύθυνη δήλωση είναι κοινή (όπως το συν/νο υπόδειγμα Νο1 στο τέλος της παρούσας) και θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή παραλαβής από τον εργοδότη του άλλου συζύγου.

Η δήλωση αυτή φυλάσσεται από τις αντίστοιχες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες των υπαλλήλων  οι οποίες οφείλουν να παρακολουθούν τη χορήγηση της άδειας αυτής μέχρι να συμπληρωθούν οι ημέρες που έχουν δηλωθεί από τους υπαλλήλους για κάθε ημερολογιακό έτος.

2.   Όταν ο ένας μόνο γονέας εργάζεται στην Τράπεζα και ο/η σύζυγος δεν εργάζεται ή ασκεί ελεύθερο επάγγελμα, ο εργαζόμενος στην Τράπεζα γονέας δικαιούται ολόκληρη την παραπάνω άδεια, εφόσον προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο/η σύζυγος της /του δεν εργάζεται ή ότι ασκεί το συγκεκριμένο ελεύθερο επάγγελμα.

3.   Σε περίπτωση διάσταση ή διάζευξης των γονέων, η χορήγηση γίνεται σ' εκείνον μόνον, που του έχει ανατεθεί η επιμέλεια των τέκνων με δικαστική απόφαση.

4.   Η βεβαίωση φοίτησης από το σχολείο είναι στο εξής απαραίτητη για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

5.   Σημειώνεται ότι όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίζονται εκ νέου κάθε έτος.

6.   Η άδεια αυτή θα χορηγείται αποκλειστικά και μόνο κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου και λειτουργίας των σχετικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και δεν θα μεταφέρεται στο επόμενο έτος.

7.   Θα χρησιμοποιείται σε μεμονωμένες ημέρες (δηλαδή δεν είναι δυνατή η χρήση της για δύο ή περισσότερες συνεχόμενες ημέρες) και όχι στις περιόδους που τα σχολεία έχουν διακοπές εργασίας (όπως εορτές Χριστουγέννων – Πάσχα – Θερινές διακοπές).

8.    Όταν η σχολική άδεια χορηγείται Δευτέρα, Παρασκευή, παραμονή ή επόμενη αργιών ή κανονικών αδειών θα πρέπει να προσκομίζεται και σχετική βεβαίωση του σχολείου, που να πιστοποιεί την επίσκεψη του εργαζόμενου γονέα σ' αυτό, ως το συν/νο στην παρούσα  Υπόδειγμα Νο 2.

66.07.05          Διευκόλυνση μητέρων βρεφών – νηπίων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2274/1920 και της 230/1968 απόφασης του Προέδρου της Κυβέρνησης, καθορίζεται μειωμένο ωράριο εργασίας στις μόνιμες και έκτακτες με πλήρες ωράριο εργαζόμενες στη Τράπεζα μητέρες βρεφών και νηπίων.

Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της διευκόλυνσης αυτής θα είναι όπως παρακάτω:

1.      Για τις μητέρες που έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι δύο (2) χρόνων και για εκείνες που έχουν από δίδυμα και πάνω ηλικίας μέχρι τεσσάρων (4) χρόνων παρέχεται μείωση δύο (2) ωρών στο ωράριο εργασίας τους.

Για τις μητέρες που έχουν παιδιά ηλικίας από δύο (2) χρόνων μέχρι τεσσάρων (4) χρόνων παρέχεται μείωση μίας (1) ώρας στο ωράριο εργασίας τους.

2.      Η έγκριση, χορήγηση και παρακολούθηση της άδειας των υπαλλήλων-μητέρων θα γίνεται:

              I.      Από τον Προϊστάμενο της αντίστοιχης Υπηρεσιακής Μονάδας, για τις υπαλλήλους που υπηρετούν σε Καταστήματα της Περιφέρειας ή του Λεκανοπεδίου Αττικής, και σε Κεντρικές Υπηρεσίες της Τράπεζας.

           II.      Από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας στην οποία υπάγονται οι Θυρίδες του Λεκανοπεδίου Αττικής για τις υπαλλήλους που υπηρετούν σ' αυτές.

3.      Η γέννηση και ηλικία του παιδιού θα πιστοποιείται από ληξιαρχική πράξη γέννησης, που θα προσκομίζουν οι μητέρες στην Υπηρεσία τους μετά τη γέννηση. Οι ίδιες οι μητέρες ευθύνονται απέναντι στην Υπηρεσία όσον αφορά την ενημέρωση για συμπλήρωση των δύο (2) και τεσσάρων (4) χρόνων της ηλικίας των παιδιών τους.

4.      Οι μητέρες που έχουν κατά μία (1) ώρα μειωμένο ωράριο μπορούν να επιλέξουν την πρωϊνή ή μεσημεριανή χρήση του με αντίστοιχα βραδεία προσέλευση μιας ώρας ή πρόωρη αποχώρηση μιας ώρας.

Η βραδεία προσέλευση ή πρόωρη αποχώρηση της μιας ώρας θα ακολουθείται από τις μητέρες με συνέπεια, εκτός αν με σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσιακής Μονάδας τακτοποιηθεί διαφορετικά.

Οι μητέρες που έχουν δικαίωμα 2ωρης μειωμένης απασχόλησης μπορούν να πάρουν όλο το δίωρο το πρωί με βραδεία προσέλευση ή όλο το δίωρη το μεσημέρι με πρόωρη αποχώρηση ή αν το επιθυμούν μία ώρα το πρωί και μία ώρα το μεσημέρι. Και στη περίπτωση αυτή η επιλογή του θα ακολουθείται με συνέπεια, εκτός αν με σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσιακής Μονάδας τακτοποιηθεί διαφορετικά.

5.      Παρατηρείται συχνά, όταν στην ίδια Υπηρεσιακή Μονάδα υπηρετούν δύο ή περισσότερες υπάλληλοι -μητέρες βρεφών ή νηπίων-, να κάνουν χρήση του μειωμένου ωραρίου όλες την ίδια ώρα (συνήθως πρόωρη αποχώρηση).

Εάν από αυτή την τακτική δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία της Μονάδας, τότε θα πρέπει με ανάλογη διευθέτηση του Προϊσταμένου αυτής να κάνουν χρήση του μειωμένου ωραρίου σε διαφορετικές ώρες.

6.      Διευκρινίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση του μειωμένου ωραρίου των μητέρων βρεφών-νηπίων είναι να διαμένουν τα παιδιά μαζί τους.

Στην αντίθετη περίπτωση δικαιούνται την διευκόλυνση του μειωμένου ωραρίου, μόνο για τις ημέρες, που πηγαίνουν και επισκέπτονται τα παιδιά τους.

7.      Τέλος επισημαίνουμε ότι τα ανωτέρω ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 της ΕΣΣΕ/93, και για τους άνδρες εργαζόμενους στην Τράπεζα, των οποίων οι σύζυγοι εργάζονται, με τους εξής περιορισμούς:

             I.      Ο άνδρας εργαζόμενος πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσιακή του Μονάδα βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του ότι η ίδια δεν λαμβάνει την άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών.

           II.      Σε περίπτωση διάστασης ή διάζευξης των γονέων, η διευκόλυνση χορηγείται στο γονέα στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια του παιδιού με δικαστική απόφαση.


66.08   ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΩΝ

Σε περίπτωση θανάτου συγγενών, χορηγείται από τους Προϊσταμένους των Υπ/κών Μονάδων ειδική άδει στους εργαζόμενους στη Τράπεζα με αποδοχές όπως παρακάτω:

Ÿ         Τρεις (3) ημέρες λόγω θανάτου πατέρα, μητέρας (όχι του/της συζύγου), συζύγου και παιδιών.

Ÿ         Δύο (2) ημέρες λόγω θανάτου αδελφού ή αδελφής (όχι αδέλφια του/της συζύγου)

Οι ημέρες αυτές είναι ημερολογιακές ανεξάρτητα αν συμπέσουν ή συμπεριλάβουν μη εργάσιμες ημέρες, του υπαλλήλου . Είναι επίσης συνεχόμενες, και δεν μεταφέρονται.

 

66.09   ΑΔΕΙΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΟΡΓΗΣ

Χορηγείται ειδική άδεια μιας (1) ημέρας με αποδοχές στους εργαζόμενους της Τράπεζας από τους Προϊστάμενους των Υπ/κών Μονάδων κατά την ημέρα του τοκετού της συζύγου και της ονομαστικής γιορτής τους.

Διευκρινίζεται ότι και η άδεια αυτή δεν μεταφέρεται από τη μέρα του τοκετού της συζύγου ή τη μέρα της ονομαστικής γιορτής του εργαζόμενου.

Αν η μέρα της ονομαστικής γιορτής ή του τοκετού της συζύγου συμπέσει να είναι μέσα στο χρόνο που ο υπάλληλος κάνει χρήση της κανονικής του άδειας, τότε αυτός δεν δικαιούται την ειδική άδεια τοκετού και ονομαστικής εορτής.

 

66.10   ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

Χορηγείται άδει γάμου έξι (6) εργασίμων ημερών με αποδοχές στους εργαζόμενους στην Τράπεζα που παντρεύονται.

Η άδεια αυτή χορηγείται από τους Προϊσταμένους των Υπ/κών Μονάδων μετά από αίτηση των υπαλλήλων. Όσον αφορά την ημέρα έναρξης της άδειας αυτή μπορεί να είναι μία από τις εργάσιμες ημέρες  της εβδομάδας που προηγείται της τέλεσης του γάμου ή η  ημέρα τέλεσης αυτού ή η αμέσως επόμενη εργάσιμη της τέλεσης του γάμου.

 

66.11   ΑΔΕΙΑ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με του Α.Ν. 604/68 οι υπάλληλοι της Τράπεζας που έχουν εκπληρώσει τις  στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και ανακαλούνται στα όπλα από την εφεδρεία, θα κάνουν χρήση άδειας στράτευσης για όσο χρονικό διάστημα αναφέρεται στην πρόσκληση της στρατιωτικής Αρχής. Την άδεια θα χορηγεί ο Προϊστάμενος της Υπηρεσιακής Μονάδας, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην οποία θα επισυνάπτεται η πρόσκληση και θα ενημερώνονται με έγγραφο της Υπηρεσιακής Μονάδας το Τμήμα Απασχόλησης Προσωπικού και το Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου.

Κατά το χρονικό διάστημα της άδειας στράτευσης οι αδειούχοι θα εξακολουθήσουν να αποζημιώνονται με πλήρεις αποδοχές από την Τράπεζα.

 

66.12   ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Οι υπάλληλοι που μετατίθενται για υπηρεσιακούς λόγους – και όχι με αίτηση τους – δικαιούνται τρεις (3) εργάσιμες ημέρες άδεια, πέρα της δικαιούμενης ετήσιας κανονικής. Η χορήγηση της άδειας αυτής γίνεται με ευθύνη και συνεργασία των Προϊσταμένων των Υπηρεσιακών Μονάδων από και προς τις οποίες γίνεται η μετάθεση.

66.13               5ΩΡΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

Παρέχεται σ' όλους εργαζόμενους στην Τράπεζα διευκόλυνση απουσίας από την Υπηρεσία μέχρι 5 ώρες το μήνα.

 

Οι όροι και προϋποθέσεις της παροχής αυτής έχουν όπως παρακάτω:

  I.      Αρμόδιοι για τη χορήγηση της διευκόλυνσης είναι οι Προϊστάμενοι Δ/νσεων, Δ/ντές Κατ/των, Προϊστ/νοι Επιθ/σεων Γεωτ/κών ή Συν/σμών, Προϊστ/νοι Θυρίδων.

II.      Η διευκόλυνση αυτή δεν είναι υποχρεωτική για την Τράπεζα.

Χορηγείται για να διεκπεραιώνουν οι εργαζόμενοι σοβαρές ιδιωτικές τους υποθέσεις που δεν μπορούν να κάνουν εκτός ωραρίου εργασίας τους.

Για τον ίδιο λόγο, ούτε η εξάντληση των 5 ωρών το μήνα είναι υποχρεωτική για την Τράπεζα αν δεν υπάρχουν σοβαροί λόγοι που να δικαιολογούν τη διευκόλυνση αυτή.

Κατά συνέπεια οι εργαζόμενοι θα πρέπει να προσέχουν για τη σωστή χρήση της και οι Προϊστάμενοι τη βασιμότητα και αναγκαιότητα των λόγων που προβάλλονται.

III.      Η χρονική διάρκεια της διευκόλυνσης κάθε φορά θα πρέπει να είναι μισή ώρα, μιάμιση ή δύο ώρες και το σύνολο στο μήνα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις πέντε ώρες.  Σε περίπτωση υπέρβασης των πέντε ωρών το μήνα ευθύνεται ο εργαζόμενος και του χρεώνεται μία μέρα κανονικής άδειας.

IV.      Με εξαίρεση τα επείγοντα περιστατικά οι υπάλληλοι θα προγραμματίζουν με τον Προϊστάμενο της Υπηρεσιακής Μονάδας από το πρωί της ημέρας το χρονικό διάστημα που χρειάζονται για τη διευκόλυνσή τους.

Σε περίπτωση που υπάλληλοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν κάποιο χρονικό διάστημα του 5ώρου με την έναρξη του ωραρίου θα πρέπει να ενεργήσουν για την άδεια από την προηγούμενη μέρα.

Τηλεφωνική έγκριση για χρήση του 5ώρου με βραδεία προσέλευση θα πρέπει να αποφεύγεται και από τους εργαζόμενους και από τους Προϊσταμένους εκτός από επείγουσες και εξαιρετικές περιπτώσεις.

"~'

 

66.14           ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Το άρθρο 90 του Οργανισμού αναφέρεται στη χορήγηση άδειας απουσίας στους μόνιμους υπαλλήλους της Τράπεζας, που είναι ασθενείς ή έχουν ανάγκη ανάρρωσης, καθώς και στις επιπτώσεις στις αποδοχές των υπαλλήλων αυτών με βάση τα χρόνια υπηρεσίας τους και το χρόνο απουσίας.

66.14.01

Κατά περίπτωση ορίζονται τα παρακάτω:

1.      Στους μόνιμους υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει τρία χρόνια υπηρεσίας και ασθενούν ή έχουν ανάγκη ανάρρωσης χορηγείται άδεια απουσίας: 

Ÿ         με πλήρεις αποδοχές ίση προς τόσους μήνες όσα τα χρόνια υπηρεσίας τους, αφού αφαιρεθεί κάθε φορά όση άδεια με πλήρεις αποδοχές τους έχει χορηγηθεί στην τελευταία πενταετία, χωρίς όμως να είναι δυνατόν εν συνεχεία χορηγούμενη να ξεπερνάει τους δώδεκα μήνες.

Ÿ         με μισές αποδοχές, μετά τη λήξη της άδειας της προηγούμενης παραγράφου,  ίση προς τόσους μήνες όσα τα χρόνια υπηρεσίας τους, μέχρι 12 μήνες συνολικά και αφού αφαιρεθεί κάθε φορά όση άδεια με μισές αποδοχές τους έχει χορηγηθεί στην τελευταία δεκαετία.

Ÿ         σε όσους έχουν προσβληθεί από σοβαρές παθήσεις που απαιτούν  μακροχρόνια θεραπεία (φυματιώσεις σπονδυλικής στήλης και μεγάλων αρθρώσεων των κάτω άκρων, καρκίνος, νευροψυχικές παθήσεις  κλπ.) το χρονικό όριο της άδειας με πλήρεις αποδοχές της παραγράφου α  διπλασιάζεται.

2.      Στους μόνιμους υπαλλήλους, που δεν έχουν συμπληρώσει τρία χρόνια υπηρεσίας, χορηγείται αναρρωτική άδεια με πλήρεις αποδοχές μέχρι τρεις μήνες και με μισές αποδοχές μέχρι έξι μήνες.

 

66.14.02

Επειδή υπάρχει άμεση συνέχεια και σε πολλές περιπτώσεις ασάφεια όσον αφορά το χαρακτηρισμό ασθένειας και αναρρωτικής άδειας, επιβάλλεται να γίνει ο διαχωρισμός μεταξύ ημερών ασθένειας και αναρρωτικής άδειας.

Απουσία του υπαλλήλου για λόγους υγείας μέχρι  5 ημέρες θα χαρακτηρίζεται, μετά από έλεγχο, σαν ασθένεια.

Ο έλεγχος για τους υπαλλήλους των υπηρεσιακών μονάδων του Λεκανοπεδίου Αττικής θα γίνεται από την Ιατρική Υπηρεσία της Τράπεζας.

Για τις υπηρεσίες της περιφέρειας ο έλεγχος θα γίνεται, εφόσον το κρίνει σκόπιμο ο Προϊστάμενος της μονάδας, από γιατρό της εμπιστοσύνης της Υπ/κής Μονάδας, ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Ειδικά οι καθαρίστριες, οι εργάτες και οι έκτακτοι υπάλληλοι σε περίπτωση απουσίας τους από την Υπηρεσία λόγω ασθένειας θα πρέπει να επισκέπτονται τον ελεγκτή του Ι.Κ.Α., που είναι αρμόδιος για τη χορήγηση των ημερών ασθένειας.

Επειδή για την ασφάλιση παροχών ασθένειας η κάλυψη των καθαριστριών και εργατών σε χρήμα εξακολουθεί να είναι από το Ι.Κ.Α., οι Υπηρεσιακές Μονάδες που απασχολούν άτομα της κατηγορίας αυτής σε περίπτωση ασθένειάς τους με συνεπακόλουθο την απουσία τους από την εργασία, θα πρέπει να αποστέλλουν το σχετικό δικαιολογητικό του ελεγκτή του Ι.Κ.Α. στο Τμήμα Οικονομικών θεμάτων της Δ/νσης Προσωπικού για την ρύθμιση των αποδοχών τους για τις μέρες αυτές.

 

66.14.03

Για τη διεξαγωγή του ελέγχου οι Υπ/κές Μονάδες του Λεκανοπεδίου θα πρέπει κάθε πρωί μέχρι τις 8.15 να ενημερώνουν τηλεφωνικά την υπηρεσία μας (Τμήμα Απασχόλησης: 3298599, 3298440) για τους ασθενείς υπαλλήλους τους δίνοντας, ταυτόχρονα ακριβή διεύθυνση και τηλέφωνο, που βρίσκεται ο κάθε ασθενής. (Σημείωση ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ: Μετά την εφαρμογή της ηλεκτρονικής παρακολούθησης των αδειών (ΕΔ 187/2002) δεν απαιτείται πλέον η τηλεφωνική ενημέρωση των κεντρικών υπηρεσιών).

Σημειώνουμε τη φράση «που βρίσκεται ο κάθε ασθενής» γιατί έχει παρατηρηθεί ασθενείς να μη βρίσκονται στη Δ/νση - τηλέφωνο της κύριας κατοικίας τους που έχουν  οι υπηρεσίες για τους υπαλλήλους τους. Γι' αυτό. με ευθύνη των υπαλλήλων που  ασθενούν και τηλεφωνούν στην υπηρεσία τους και στη συνέχεια από τις Υπ/κές μονάδες θα πρέπει να διευκρινίζεται  που βρίσκεται ο ασθενής  υπάλληλος (κατοικία. τηλέφωνο  νοσοκομείο)

Παράλληλα θα πρέπει οι Δ/νσεις και οι Υποδ/νσεις να στέλνουν στο Τμήμα Απασχόλησης της Δ/νσης μας, καθημερινά, δελτίο απουσιών που θα αναφέρει όλους τους υπαλλήλους οι οποίοι για κάποιο λόγο απουσιάζουν από την Υπηρεσία τους τη συγκεκριμένη ημέρα. Στο δελτίο αυτό θα αναφέρονται οι αδικαιολόγητες απουσίες, οι  απουσίες λόγω εξωτερικής υπηρεσίας, οι απουσίες λόγω κανονικής ή άλλου είδους : άδειας, αποσπάσεις, βραδείες προσελεύσεις κλπ. (Σημείωση ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ: Μετά την εφαρμογή της ηλεκτρονικής παρακολούθησης των αδειών (ΕΔ 187/2002) δεν απαιτείται πλέον η τηλεφωνική ενημέρωση των κεντρικών υπηρεσιών).

Η σωστή ενημέρωση των υπηρεσιακών μονάδων, για το που βρίσκονται οι ασθενείς υπάλληλοι, ισχύει για τους εργαζόμενους στην περιφέρεια.

Συμβαίνει επίσης μερικές φορές, κυρίως μετά τις ημέρες αργιών ή το τέλος κανονικής άδειας, υπάλληλοι να ασθενήσουν ενώ βρίσκονται εκτός της περιοχής της Υπηρ/κης τους μονάδας ή και κατοικίας τους.

Στις περιπτώσεις αυτές οι υπάλληλοι θα πρέπει, εκτός από την Υπηρ/κή τους μονάδα, να ενημερώνουν και το πιο κοντινό Κατ/μα του τόπου που βρίσκονται δίνοντας τα ακριβή στοιχεία διαμονής τους.

Στη συνέχεια το Κατ/μα αυτό, όπως και η Υπηρεσιακή Μονάδα των ασθενών υπαλλήλων, θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με την υπηρεσία μας για να του υποδεικνύουμε τον τρόπο που θα ενεργεί σε κάθε περίπτωση.

Πάντως με την επάνοδο τους στην Υπηρεσία οι υπάλληλοι αυτοί θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσιακή τους μονάδα σχετική ιατρική βεβαίωση από τον τόπο της ασθένειας τους.

 

66.14.04

Παράταση της ασθένειας πέρα από 5 ημέρες θα χαρακτηρίζεται, μετά από γνωμάτευση της Ιατρικής Υπηρεσίας μας, ως αναρρωτική άδεια.

Στην περίπτωση αυτή ο υπάλληλος υποχρεούται να υποβάλλει στη Δ/νση Προσωπικού- Τμήμα Απασχόλησης, αίτηση για αναρρωτική άδεια μαζί με την ιατρική γνωμάτευση πάντοτε μέσω της υπηρεσιακής του μονάδας.

Στο διαβιβαστικό της υπηρεσιακής μονάδας θα αναφέρεται πάντα η πρώτη εργάσιμη μέρα που ο υπάλληλος έλειψε για λόγους υγείας.

 

66.14.05

Αν ο υπάλληλος, μπει σε νοσοκομείο για παρακολούθηση – θεραπεία - εγχείριση, το χρονικό διάστημα  από την ημέρα που απουσίασε σαν ασθενής μέχρι την έξοδο του από το  Νοσοκομείο θα λογίζεται σαν ασθένεια.

Στην περίπτωση αυτή ο υπάλληλος υποχρεούται να υποβάλλει στη Δ/νση Προσωπικού - Τμήμα Απασχόλησης, αίτηση για έγκριση των ημερών αυτών σαν ασθένεια με τα δικαιολογητικά του Νοσοκομείου (εισιτήριο-εξιτήριο καθώς και πιθανή γνωμάτευση για αναρρωτική) μέσω της υπηρεσιακής του μονάδας.

Και στην περίπτωση αυτή η υπηρεσιακή μονάδα  θα αναφέρει πάντα τη πρώτη εργάσιμη μέρα που ο υπάλληλος απουσίασε για λόγους υγείας ή που πήγε απευθείας στο Νοσοκομείο και αν ο υπάλληλος έχει γνωμάτευση για αναρρωτική την ημερομηνία που άρχισε να κάνει χρήση.

 

66.14.06

Οι Υπηρεσιακές Μονάδες θα ενημερώνουν το Τμήμα Απασχόλησης της Δ/νσης Προσωπικού για την επάνοδο υπαλλήλου που απουσίασε με αναρρωτική άδεια, μόνο στην περίπτωση που δεν επιστρέψει κανονικά στην Υπηρεσία του.

 

 66.14.07

Στις περιπτώσεις που υπάλληλοι χρειάζονται  παράταση της αναρρωτικής τους άδειας  θα υποβάλλουν έγκαιρα, και πάντοτε πριν τη λήξη της προηγούμενης αναρρωτικής, αίτηση στη, Δ/νση Προσωπικού - Τμήμα Απασχόλησης Προσωπικού πάντα μέσω της Υπηρεσιακής Μονάδας.

 

 66.14.08

.Επισημαίνεται στο σημείο αυτό η υποχρέωση και η ευθύνη των υπαλλήλων όσον αφορά τη σωστή συμπλήρωση και έγκαιρη υποβολή των δικαιολογητικών.

Περιπτώσεις όπως:

1.      αδικαιολόγητη καθυστέρηση υποβολής των δικαιολογητικών για αναρρωτική ή παράταση της.

2.      μη εμφάνιση στην υπηρεσία τους με την λήξη της αναρρωτικής τους ή μη  ενημέρωση της υπηρεσίας τους για τις ενέργειες που κάνουν ή έκαναν σε περίπτωση που απαιτείται παράταση.

3.      υποβολή γνωματεύσεων από γιατρούς με ημερομηνίες που δεν συμβιβάζονται με τις αντίστοιχες των αιτήσεών τους, ή με ειδικότητες γιατρών άσχετες με την  πάθηση του υπαλλήλου,

δείχνουν αμέλεια και έλλειψη υπευθυνότητας και μπορούν να αποβούν σε βάρος των υπαλλήλων, με τη χρέωση στην κανονική τους άδεια ημερών που ήσαν εκτός υπηρεσίας.

Τονίζεται επίσης ότι οι Υπ/κές Μονάδες όταν διαβιβάζουν τα δικαιολογητικά υπαλλήλων  που έχουν ήδη αρχίσει να απουσιάζουν σε αναρρωτική ασθένεια να δίνουν την ημερομηνία έναρξής της.

 

 66.14.09

Στις περιπτώσεις που γιατροί συνιστούν σε υπαλλήλους να μετακινηθούν σε μεγάλα αστικά κέντρα για να κάνουν εξετάσεις  που δεν γίνονται στην έδρα τους, θα πρέπει να υποβάλλεται έγκαιρα στην Δ/νση Προσωπικού - Τμήμα Απασχόλησης, μέσω της Υπηρεσιακής Μονάδας, γνωμάτευση του γιατρού και αίτηση του υπαλλήλου για έγκριση της μετακίνησης και χαρακτηρισμό της απουσίας.

 Οι υπάλληλοι που μετακινούνται για ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα, θα πρέπει την τελευταία ημέρα να προσέρχονται στην Ιατρική Υπηρεσία της Τράπεζας, προσκομίζοντας τα αποτελέσματα ή τις σχετικές βεβαιώσεις, για κάθε ημέρα εξετάσεων.

Όσοι μετακινούνται στα υπόλοιπα αστικά κέντρα θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να αποστέλλουν τα αποτελέσματα ή τις σχετικές βεβαιώσεις στη Δ/νση Προσωπικού - Τμήμα Απασχόλησης.

Η μετακίνηση θα γίνεται πάντοτε μετά την έγκριση του Τμήματος Απασχόλησης Προσωπικού (έστω και τηλεφωνικά για έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις).

 

 66.14.10

Στις περιπτώσεις που κάποιοι υπάλληλοι κληθούν από την Ιατρική Υπηρεσία της Τράπεζας για να εξετασθούν από αυτή, τα έξοδα μετακίνησης θα βαρύνουν τους ίδιους.

 

66.15           ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΚΕΤΟΥ

 

 66.15.00

Σύμφωνα με την παραγρ. 5β του άρθρου 89 του Οργανισμού είχε χορηγηθεί στις κυοφορούσες υπαλλήλους άδεια κύησης και τοκετού τεσσάρων μηνών.

Μετά την υπογραφή της ΣΣΕ 1997-98 και σύμφωνα με την παράγραφο Β7, η παραπάνω άδεια αυξάνεται κατά δύο (2) επιπλέον εβδομάδες με πλήρεις αποδοχές για τις υπαλλήλους που έκαναν έναρξη της άδειας αυτής μετά την 1/1/97.

Κατά συνέπεια από 1/1/97 και μετά η διάρκεια της άδεια, κύηση, & τοκετού καθορίζεται σε 4 μήνες και 2 εβδομάδες.

 

66.15.01

1.      Οι ενδιαφερόμενες υπάλληλοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση της άδειας αυτής πριν τη λήξη του 7ου μήνα κύησης.

Η αίτηση θα υποβάλλεται προς την Υπηρεσιακή Μονάδα της υπαλλήλου και θα συνοδεύεται από γνωμάτευση γιατρού με τη πιθανή ημερομηνία τοκετού.

Η έγκριση θα δίνεται από τον Προϊστάμενο της αντίστοιχης Υπηρεσιακής Μονάδας. Σε ό,τι αφορά τις θυρίδες του Λεκανοπεδίου Αττικής, η έγκριση θα δίνεται από το Τμ. Προσ. Υπηρ. Μον. Λεκαν. Αττικής.

Η έναρξη της άδειας αυτής θα γίνεται σε χρονικό διάστημα, από 2 μήνες έως 2 εβδομάδες, πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού.

Στη συνέχεια η Υπηρεσιακή Μονάδα, που ενέκρινε την άδεια κύησης & τοκετού, θα γνωστοποιεί  έγκαιρα προς τη Δ/νση Προσωπικού - Τμήμα Απασχόλησης. πρώτα την  έναρξη άδειας αυτή, και αργότερα την ημερομηνία επανόδου της  υπαλλήλου.

2.      Στις υπαλλήλους οι οποίες παρουσιάζουν κατά τη διάρκεια της κύησής τους προβλήματα, δύναται να χορηγείται αναρρωτική άδεια μέχρι και το τέλος του 7ου μήνα της κύησης και στη συνέχεια θα πρέπει να χορηγείται η άδεια κύησης & τοκετού, για την έγκριση της οποίας θα υποβάλλονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που αναφέρονται πιο πάνω, στην Υπηρεσιακή τους Μονάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ:  Με την Επιχειρησιακή Σύμβαση των ετών 2005-2006 θεσμοθετήθηκε η σωρευτική χρήση του μειωμένου ωραρίου (9μηνο) και για την υλοποίηση του εκδόθηκε η υπηρεσιακή εγκύκλιος 44/2006. Για να την δείτε, πατήστε εδώ.


66.19.00 ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΩΝ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ.

 

Σας κάνουμε γνωστό ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2,3 και 5 του άρθρου 25 του Ν.2738/99, οι υπάλληλοι της Τράπεζας που έχουν τα αξιώματα:

 

α. Δημάρχου σε οποιοδήποτε Δήμο

β. Αντιδημάρχου σε Δήμο με πληθυσμό άνω των 80.000 κατοίκων

γ. Προέδρου κοινότητας με πληθυσμό άνω των 2000 κατοίκων,

 

πέραν της ειδικής άδειας που δικαιούνται σύμφωνα με την Εγκ.Δ/γή 41/89 (παρ.66.19), από 9/9/99 δικαιούνται ειδικής άδειας, για όλο το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά τους.

 

Η παραπάνω ειδική άδεια χορηγείται με ΠΛΗΡΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ, χωρίς την καταβολή τυχόν επιδόματος άσκησης υπευθύνων καθηκόντων και θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπαλληλική, εργασιακή και ασφαλιστική τους σχέση.

 

Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 25 του Ν. 2738/99 οι υπάλληλοι που θα κατέχουν τα παραπάνω αξιώματα μετά τις επόμενες εκλογές (όποτε αυτές διεξαχθούν) θα δικαιούνται να επιλέξουν, είτε τις αποδοχές τους από την ΑΤΕ, είτε τα έξοδα παράστασης της θέσης στην οποία θα υπηρετούν.

 

Οι υπάλληλοι που έχουν εκλεγεί Δήμαρχοι, Πρόεδροι Κοινοτήτων ή Αντιδήμαρχοι, θα πρέπει να ζητούν με αίτησή τους συνοδευόμενη από σχετική βεβαίωση του Δήμου ή της Κοινότητας, από το Τμήμα Απασχόλησης της Δ/νσης Προσωπικού τη χορήγηση της ειδικής αυτής άδειας.

 

Υπάλληλοι της ΑΤΕ που έχουν την ιδιότητα α) Δημοτικού Συμβούλου, β) Προέδρου Τοπικού Συμβουλίου και γ) μέλους Επιτροπής Δήμου, ΔΕΝ δικαιούνται «ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ» από την Τράπεζα για την άσκηση των καθηκόντων τους.

 

66.19.01 ΑΔΕΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 113 του Π.Δ. 30/1996:

Στον Πρόεδρο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο Νομάρχη, στους Βοηθούς Νομάρχες και στους Προέδρους Νομαρχιακών Επιτροπών, που είναι υπάλληλοι φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παρ. 6 του Ν.1256/82, χορηγείται ειδική άδεια απουσίας από την υπηρεσία για όλο το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά τους.

 

Όλοι οι παραπάνω (εξαιρουμένων των ορισθέντων ως Βοηθών Νομαρχών, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα επιλογής αποδοχών) δικαιούνται να λαμβάνουν το σύνολο των τακτικών τους αποδοχών και επιδομάτων εκτός τυχόν επιδόματος άσκησης υπευθύνων καθηκόντων.

 

Στον Πρόεδρο Νομαρχιακού Συμβουλίου και στα μέλη Νομαρχιακών Επιτροπών, χορηγείται ειδική άδεια μέχρι 60 εργασίμων ημερών το χρόνο και στα λοιπά μέλη Νομαρχιακού Συμβουλίου χορηγείται ειδική άδεια απουσίας μέχρι 30 εργασίμων ημερών το χρόνο, η οποία χορηγείται τμηματικά σε ημέρες και ώρες που προσδιορίζονται με αίτηση των δικαιούχων.  Η παραπάνω ειδική άδεια θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπαλληλική, εργασιακή και ασφαλιστική τους σχέση (παρ. 3 άρθρου 113 του Π.Δ. 30/1996).

Βοηθοί Νομάρχες είναι οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι που ορίζει ο νομάρχης με απόφασή του.  Η θητεία τους είναι διετής και ακολουθεί κάθε διετία της νομαρχιακής περιόδου.  Κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορεί να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

 

Οι υπάλληλοι της ΑΤΕ που έχουν ορισθεί με απόφαση του Νομάρχη ως Βοηθοί Νομάρχες, δύνανται να επιλέγουν τις αποδοχές της θέσης τους στην Τράπεζα, ή τα έξοδα παράστασης της θέσης στην οποία υπηρετούν (παρ. 10 άρθρου 9 του Ν.2623/1998).

 

Επίσης, σε εκλεγμένο Νομαρχιακό Σύμβουλο, ο οποίος έχει ορισθεί μέλος Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2218/94, χορηγείται ειδική άδεια απουσίας για όσο διάστημα διαρκεί η θητεία του με την καταβολή των τακτικών αποδοχών και επιδομάτων εκτός τυχόν επιδόματος άσκησης υπευθύνων καθηκόντων.

 

Όλοι οι υπάλληλοι της ΑΤΕ, αιρετά όργανα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να ζητούν με αίτησή τους συνοδευόμενη από σχετική βεβαίωση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, από το Τμήμα Απασχόλησης της Δ/νσης Προσωπικού τη χορήγηση της άδειας αυτής.