logo
Οργανισμοί Προσωπικού Ταμείο Υγείας ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΜ (Σύλλογος Συνταξιούχων)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΑΤΕ

ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΜ

 

 

  1. 1.Τον τελευταίο καιρό, γίνεται συζήτηση, για επιστροφή Εισφορών από τον ΕΛΕΜ και, μάλιστα, ορισμένοι έχουν ήδη υποβάλει σχετικές αιτήσεις. Στη δε Διαχειριστική Επιτροπή του ΕΛΕΜ έχει υποβληθεί Γνωμοδότηση, σύμφωνα με την οποία:

<<Κατά συνέπεια,…, οι εν λόγω υπάλληλοι δεν δικαιούνται μηνιαίαςεπικούρησης από τον ΕΛΕΜ, αλλά από το ΕΤΑΤ και, ως εκ τούτου, έχουν δικαίωμα επιστροφής των εισφορών τους, εφ’ όσον είχαν χρόνο ασφάλισης άνω της τριετίας. Οι εισφορές των πρώην υπαλλήλων που δικαιούνται επιστροφής, σύμφωνα με όσα εκτίθενται ανωτέρω, θα επιστραφούν με τους ειδικότερους όρους και τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζει η διάταξη του άρθρου 14 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης του κάθε υπαλλήλου>>.                                                                                                                    

 

  1. 2.Το θέμα όμως της επιστροφής των Εισφορών από τον ΕΛΕΜ, πιστεύω ακράδαντα όχι μόνο ότι ΔΕΝ είναι όπως το εμφανίζει η ως άνω Γνωμοδότηση, αλλά και ότι έχει και άλλες διαστάσεις, οι οποίες πρέπει να αναδειχθούν, ώστε κάθε ένας/μία, που μπορεί να θεωρήσει ότι έχει δικαίωμα στην επιστροφή των Εισφορών του/της, από τον ΕΛΕΜ, να γνωρίζει και τις επιπτώσεις της επιλογής του/της αυτής.

 

  1. 3.Κατ’ αρχή, σύμφωνα με τη βασική νομοθεσία, του ΝΔ 4202/1961 <<περί διατηρήσεως των εκ της κοινωνικής ασφαλίσεως δικαιωμάτων εις περιπτώσεις μεταβολής του ασφαλιστικού φορέα>>, και ειδικότερα στο άρθρο 3, παρ.1, ρητά ορίζεται ότι:

<< ο χρόνος ασφαλίσεως δι’ον εγένετο επιστροφή εισφορών ή…..δεν λαμβάνεται υπόψη δια την εφαρμογή του παρόντος.>>

 

Το δε άρθρο 7 του ιδίου Ν.Δ. ρητά ορίζει ότι:

 

<< Αι διατάξεις του παρόντος Ν.Δ. εφαρμόζονται αναλόγως και δια την ασφάλισιν φορέων επικουρικής ασφαλίσεως εις τας περιπτώσεις διαδοχικής υπαγωγής εις πλείονας του ενός φορείς, εφόσον πρόκειται περί χορηγήσεως περιοδικής παροχής, [επικουρικών συντάξεων ή περιοδικού βοηθήματος].

 

  1. 4.Με βάση τις διατάξεις αυτές, ο Κανονισμός του ΕΛΕΜ, δεν μπορούσε παρά να προβλέπει τα εξής:

 

 

 

4.1  . Αρθρο 12, παρ.1

<<Η μηνιαία επικούρηση απονέμεται από τη Διαχειριστική Επιτροπή στους άμεσα ασφαλισμένους, με την υποβολή σχετικής αίτησης και μετά από προηγούμενη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς το Επικουρικό.>>

 

4.2.Αρθρο 10

<< Η μηνιαία επικούρηση βαρύνει το Επικουρικό για όσο χρόνο ασφαλίστηκε το μέλος σ’ αυτό ως εν ενεργεία υπάλληλος. Η επικούρηση, μετά την εξάντληση του πιο πάνω χρόνου, διέπεται από τις διατάξεις του Οργανισμού της ΑΤΕ.>>

 

4.3. Αρθρο 69, παρ. 5 του Οργανισμού ΑΤΕ

Κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, η Τράπεζα κατέβαλετην επικούρηση:

 

.

 

 

4.4. Αρθρο 38, παρ. 2, περ. 7 του Νόμου 3522/2006

Με την υπαγωγή των ασφαλισμένων και των επικουρούμενων του ΕΛΕΜ στη διαχειριστική διεκπεραίωση της επικούρησής τους από το ΕΤΑΤ, η οποία διαχείριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 209/2006, στηριζόταν στις διατάξεις του Κανονισμού του ΕΛΕΜ, η ΑΤΕ ανέλαβε την καταβολή κάποιων ποσών προς το ΕΤΑΤ, με την οποία καταβολή, η ως άνω διάταξη έχει καταστήσει σαφές ότι:

 

<< ….. εξαντλείται η υποχρέωση της ΑΤΕ για κάλυψη επιπλέον εισφορών,[σ.σ. άρθρο 127. παρ 2 του Οργανισμού της], ή παροχών, [σ.σ άρθρο 69, παρ. 5 του Οργανισμού της],προς τα Ταμεία αυτά που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις.>>

 

4.5.΄Εχει ήδη γίνει γνωστό ότι, με ρητή διάταξη του άρθρου 29, παρ. 3 του                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Νόμου 4141/2013 ο Οργανισμός της ΑΤΕ καταργείται, από 27.7.2012.

 

Μετά δε την κατάργηση αυτή του Οργανισμού της ΑΤΕ, η ως άνω δεύτερη γραμματική πρόταση του άρθρου 10 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ είναι πλέον μια ΚΕΝΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ διάταξη.

 

 

 

  1. 5.Ένα Πρώτο Συμπέρασμα

 

Με τα δεδομένα αυτά και μετά την ένταξή μας στο ΝΕΟ, ενιαίο Επικουρικό Ταμείο, με την επωνυμία ΕΤΕΑ, καθίσταται αδιαμφισβήτητα βέβαιο ότι ο χρόνος, πλέον, για τον οποίο οι εφ’ εξής επικουρούμενοι, οι οποίοι είχαν χρόνια επικουρικής ασφάλισης στον ΕΛΕΜ, θα λαμβάνουν επικούρηση θα είναι ίσος με το χρόνο, για τον οποίο έχουν καταβάλλει τις εισφορές τους.

 

Συνεπώς, η οποιαδήποτε επιστροφή Εισφορών από τον ΕΛΕΜ ΜΕΙΩΝΕΙ ή μπορεί ακόμη και να ΕΞΑΛΕΙΨΕΙ το χρόνο επικουρικής ασφάλισης, που είχε διανυθεί στο Επικουρικό αυτό Λογαριασμό.

 

  1. 6.Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να διερευνηθούν προσεκτικότερα οι προϋποθέσεις, που έχουν θεσπιστεί, για την επιστροφή των Εισφορών από τον ΕΛΕΜ.

 

6.1. Πράγματι, το άρθρο 14, παρ. 1 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ ρητά ορίζει ότι:

 

<< Στους ασφαλισμένους, που για οποιοδήποτε λόγο δεν δικαιούνται μηνιαίαεπικούρηση, και στους δικαιοδόχους τους, επιστρέφονται οι εισφορές, που κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι υπέρ του Επικουρικού, ως εξής: >>

 

6.2. Από τη διάταξη αυτή, ευθέως διαπιστώνονται δύο βασικά στοιχεία:

Πρώτον, επιστροφή Eισφορών ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ όσοι λαμβάνουν σύνταξη, στη συνέχεια θα αναλυθεί ο δικαιολογητικός ο λόγος].

Δεύτερον, οι εισφορές επιστρέφονται σε όλους όσοι ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ μηνιαία επικούρηση, σύμφωνα με τις κείμενες, περί διαδοχικής ασφάλισης, διατάξεις, και ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ από τον ΕΛΕΜ, όπως όλως αυθαίρετα θεωρεί η ως άνω Γνωμοδότηση.

 

6.3. Ποίοι, λοιπόν, είναι εκείνοι οι εν ενεργεία υπάλληλοι, οι οποίοι, ως ΜΗ όντες συνταξιούχοι, μπορούν, κατ’ αρχή, να πάρουν πίσω τις εισφορές τους;

 

Το άρθρο 9, παρ. α του Κανονισμού του ΕΛΕΜ δίνει την απάντηση στο ερώτημα αυτό, έχοντας ορίσει ότι:

<< Μηνιαίας Επικούρησης δικαιούνται, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 12:

(α) ΄Ολοι όσοι παίρνουν ή θα πάρουν στο μέλλον σύνταξη εξ ιδίου δικαίου (άμεσα ασφαλισμένοι) από το ΤΣΠΑΤΕ >>.

 

Από την καταλυτικής σημασίας αυτή διάταξη, καθίστανται αδιστάκτως βέβαιο τα εξής:

 

 

Πρώτον, δεδομένου ότι, με βάση το άρθρο 38, παρ. 2, περ. 1 του Νόμου 3522/2006, το ΤΣΠΑΤΕ εντάχθηκε υποχρεωτικά από 1.1.2007 στον Κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και οι συνταξιούχοι της ΑΤΕ εξακολουθούν να επικουρούνται, σημαίνει ότι η περιοριστική αναφορά, στην ως άνω διάταξη, στο ΤΣΠΑΤΕ, ως φορέα συνταξιοδότησης, ΔΕΝ έχει καμία απολύτως σημασία, για το δικαίωμα στην Επικούρηση.

 

Δεύτερον, οι συνταξιούχοι, για τους οποίους επήλθε ο ασφαλιστέος κίνδυνος, δικαιούνται μηνιαίας επικούρησης και επειδή ο χρόνος ασφάλισής τους ΔΕΝ μπορεί πλέον να ανακληθεί, έχουν απωλέσει το δικαίωμα επιστροφής Εισφορών.

 

Τρίτον, δικαιούχοι, όμως, μηνιαίας επικούρησης είναι και όλοι όσοι εργάζονται και είναι ασφαλισμένοι σε Φορέα Κύριας Ασφάλισης, όπως στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από τον οποίο προσδοκούν να πάρουν σύνταξη στο μέλλον.

Συνεπώς, ΟΥΤΕ αυτοί, ως δικαιούμενοι μελλοντικά μηνιαίας επικούρησης, ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ επιστροφής Εισφορών.

 

6.4. Με βάση τα παραπάνω, το ερώτημα, που πρέπει να υποβληθεί είναι το ΠΟΙΟΙ, τελικά, δικαιούνται επιστροφής Εισφορών;

 

Σύμφωνα με όλες τις ως άνω διατάξεις, επιστροφής Εισφορών δικαιούνται ΜΟΝΟ εκείνοι, για τους οποίους θα έχει επέλθει ο ασφαλιστέος κίνδυνος, ΧΩΡΙΣ να έχουν διαμορφώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

 

  1. 7.Μετά από αυτό είναι λογικό να γεννηθεί ερώτημα, ως προς την τύχη των κεφαλαίων του ΕΛΕΜ.

 

΄Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ.2199/2010 Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, το οποίο, για άλλα Επικουρικά Ταμεία Τραπεζοϋπαλλήλων, που και εκείνα ήταν ΝΠΙΔ, όπως και ο ΕΛΕΜ, έκρινε μεταξύ άλλων ότι:

<< ……εφόσον, όμως, τα ταμεία αυτά ούτε διαλύονται με νόμο, ούτε αφαιρείται η περιουσία τους και, ως εκ τούτου, καταλείπεται έδαφος να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, σύμφωνα κατ’ αρχήν, με τις ειδικότερες συμφωνίες των μερών. Με τα δεδομένα αυτά, με τις ανωτέρω διατάξεις των παρ.6 και 7 του άρθρου 62 του πιο πάνω ν.3371/2005 δεν παραβιάζεται ούτε το άρθρο 12 του Συντάγματος, ούτε το άρθρο 11 της ΕΣΔΑ, διότι υπάγονται μεν οι ασφαλισμένοι των ανωτέρω αλληλοβοηθητικών ταμείων υποχρεωτικώς στο ΕΤΑΤ, όσο διαρκούν οι δικαστικές διενέξεις μεταξύ των μερών, τα ταμεία όμως αυτά με τις ανωτέρω διατάξεις ούτε καταργούνται, ούτε αφαιρούνται τα περιουσιακά τους στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά αφαιρούνται στην περίπτωση της εκούσιας διαλύσεως αυτών (άρθρο 62, παρ. 3). Τέλος δε δεν οδηγούνται σε έμμεση διάλυση, με την πιθανή αν όχι βεβαία αποψίλωσή τους από τα μέλη τους, λόγω της υποχρεωτικής υπαγωγής τους στο ΕΤΑΤ, όπως ειδικότερα ισχυρίζονται οι αιτούντες, διότι τα ταμεία αυτά δύνανται ναεξακολουθήσουν να λειτουργούν συμπληρωματικώς προς την κύρια ή επικουρική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, εφόσον το επιθυμούν τα ενδιαφερόμενα μέρη.>>                                                                                                                              

 

Με το προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας του Συλλόγου, έχω υποβάλει μια πρόταση, προς συζήτηση, για Συμπληρωματική Επικούρηση, με βάση την αξιοποίηση της περιουσίας του ΕΛΕΜ.

 

  1. 8.Επειδή, τελικά, η ΟΤΟΕ δεν μπόρεσε να διασφαλίσει, για όλους τους τραπεζοϋπαλλήλους, ένα ενιαίο Επικουρικό Ταμείο, με αποτέλεσμα να ενταχθούμε στο του ΕΤΕΑ, με άγνωστες, πλην όμως δυσοίωνες, επιπτώσεις στις καταβαλλόμενες επικουρήσεις μας, η πρόταση αυτή, για τη Συμπληρωματική Επικούρησή μας, εκτιμούμε ότι θα πρέπει να εξετασθεί με προσοχή.

 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΑΤΕ

 

 

Ταμείο Υγείας