Καλώς Ορίσατε στην Ιστοσελίδα της ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

τύπωσε την  κατάσταση


ATEbank

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

 

 

Εγχειρίδιο  Καλής Λειτουργίας  Εφαρμογής:

«ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ»

 

 

Εισαγωγή στην εφαρμογή γίνεται από την Επιχειρησιακή Πύλη Intranet: «Εφαρμογές à Διαχείριση Λογαριασμών / Αναφορών à Καταγραφή Φυσικής Παρουσίας Συνταξιούχου à Πρόσβαση.

 

Πρόσβαση στην εφαρμογή θα έχουν μόνο όσοι έχουν οριστεί αρμόδιοι μέσω της εφαρμογής «Απόδοση Ρόλων / Αρμόδιοι» με ευθύνη του Διευθυντή του κάθε καταστήματος. Η Εγκύκλιος και οι Οδηγίες Χρήσης της εφαρμογής είναι αναρτημένες στην Επιχειρησιακή Πύλη Intranet: «Εφαρμογές à Διαχείριση Λογαριασμών / Αναφορών à Καταγραφή Φυσικής Παρουσίας Συνταξιούχου à Οδηγίες/Εγκύκλιοι.

 

Σε Περίπτωση Ανάγκης, Τεχνική Υποστήριξη παρέχεται στo τηλέφωνο :  210.38.94.100

 

 

Λειτουργία Εφαρμογής

 

Μετά την είσοδο στην εφαρμογή εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

 

……………………….

 

1.  Αναζήτηση

 

Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει τον συνταξιούχο με τα παρακάτω κριτήρια:

 

Κριτήρια Αναζήτησης:

 

Α.. Υποχρεωτικά:

 

Ο χρήστης συμπληρώνει υποχρεωτικά τα πεδία με την ένδειξη (*): «ΙΒΑΝ Δικαιούχου», «Αριθμός Μητρώου ΔΙΑΣ (από 5Ο έως 14Ο ψηφίο)» και «Οργανισμός»:

  • ΙΒΑΝ Δικαιούχου*: Συμπληρώνεται ο Αριθμός Λογ/σμου ΙΒΑΝ που αναγράφεται στο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων που προσκομίζει ο δικαιούχος. Στην ειδική περίπτωση κατά την οποία ο συνταξιούχος δεν έχει απογραφεί (αναπόγραφος, απογράφεται τώρα, σχετική η 1145/30.06.2011 οδηγία Δ.Δ.Τ.) και επομένως δεν υπάρχει Αριθμός Λογ/σμου ΙΒΑΝ, το πεδίο παραμένει κενό.
  • Αριθμός Μητρώου ΔΙΑΣ (από 5ο έως 14ο ψηφίο)*: Συμπληρώνεται ο αριθμός μητρώου του συνταξιούχου., κατ' αντιγραφή από το 5Ο έως και το 14ο ψηφίο, του προσκομιζόμενου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Δεν παραλείπονται ψηφία, ακόμη και αν είναι μηδέν (0).

 

Ο Αριθμός Μητρώου ΔΙΑΣ (Α.Μ. ΔΙΑΣ /15 ψηφία) ο οποίος αναγράφεται πάνω στο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεως με το οποίο προσέρχεται ο συνταξιούχος στο κατάστημα για να πραγματοποιήσει την καταγραφή της φυσικής παρουσίας του, έχει την μορφή «ΚΚΚΚ ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ Χ», όπου:

Ø      «ΚΚΚΚ» ο 4-ψηφιος κωδικός οργανισμού κατά DIASPAY, (0150 ή 0151 στη συγκεκριμένη περίπτωση ή όποιος κωδικός συμπληρώνεται σταδιακά με βάση νεότερες οδηγίες).

Ø      )

Ø      «ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ» ο Αριθμός Μητρώου ΔΙΑΣ (από 5ο έως 14ο ψηφίο) συνταξιούχου 10 ψηφία, και

Ø      Χ το ψηφίο ελέγχου.

 

Στο συγκεκριμένο πεδίο της εφαρμογή συμπληρώνεται ο κωδικός «ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ» (10 ψηφία).

Προσοχή! Δεν συμπληρώνεται ποτέ το ψηφίο ελέγχου (Χ).

 

  • Οργανισμός*: από το βελάκι εμφανίζεται η λίστα με τους Οργανισμούς οι οποίοι συμμετέχουν στην υπηρεσία της Καταγραφής Φυσικής Παρουσίας Συνταξιούχων. Οι οργανισμοί είναι ταξινομημένοι ανά κωδικό Οργανισμού κατά DIASPAY (4-ψήφιος κωδικός ΚΚΚΚ) για ευκολότερη εύρεση, π.χ. σήμερα περιλαμβάνονται οι 0150 & 0151.

 

Β. Προαιρετικά:

 

Ο χρήστης συμπληρώνει προαιρετικά τα:

  • Επώνυμο Δικαιούχου: Συμπληρώνεται το επώνυμο του δικαιούχου
  • Όνομα Δικαιούχου: Συμπληρώνεται το όνομα του δικαιούχου
  • Πατρώνυμο Δικαιούχου: Συμπληρώνεται το πατρώνυμο του δικαιούχου

 

Μετά την συμπλήρωση των κριτηρίων, ο χρήστης επιλέγει το κουμπί «Αναζήτηση».

 

Στην οθόνη εμφανίζονται 2 πίνακες. Στον πρώτο πίνακα, εμφανίζονται τα στοιχεία με τα οποία ο Οργανισμός έχει καταγράψει τον συνταξιούχο. Στον δεύτερο πίνακα εμφανίζονται οι δικαιούχοι-συνδικαιούχοι του Αριθμού Λογαριασμού ΙΒΑΝ από το σύστημα «ON-LINE». Θα πρέπει να εμφανίζεται το όνομα του συνταξιούχου ανάμεσα στους δικαιούχους του λογαριασμού. Στους μέχρι σήμερα αναπόγραφους που δεν υπάρχει και δεν πληκτρολογείτε ΙΒΑΝ στην εφαρμογή, ο δεύτερος πίνακας (δικαιούχοι-συνδικαιούχοι ON-LINE) δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη.

 

Ο χρήστης θα πρέπει να κάνει ταυτοποίηση του συνταξιούχου με βάση τα στοιχεία του Δ.Α.Τ. του συνταξιούχου σε σύγκριση με τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη ( και στο λογαριασμό του συνταξιούχου αν έχει). Εφόσον προκύπτει ταυτοπροσωπία, ενημερώνει την εφαρμογή (κουμπί «Ενημέρωση») με την ημερομηνία της φυσικής παρουσίας του συνταξιούχου στο κατάστημα ανεξάρτητα αν υπάρχει καταγεγραμμένος ο λογαριασμός IBAN.

 

……………………………..

 

 

2. Ενημέρωση -

 

Αφού γίνει αναζήτηση και ταυτοποίηση του συνταξιούχου, ο χρήστης επιλέγει το κουμπί «Ενημέρωση» που βρίσκεται στον πρώτο πίνακα προκειμένου να καταγραφεί η ημερομηνία της φυσικής παρουσίας του συνταξιούχου στο κατάστημα. Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την οθόνη εκτύπωσης του αποδεικτικού καταγραφής καθώς και μήνυμα επιτυχούς ενημέρωσης.

 

…………………………………….

 

Μετά την επιλογή του κουμπιού «Ενημέρωση» εμφανίζεται στην εφαρμογή η ημερομηνία της καταχώρησης και συγκεκριμένα στην τελευταία στήλη του πίνακα «Τελευταία Φυσική Καταγραφή».

 

Για νέα αναζήτηση συνταξιούχου, ο χρήστης επιλεγεί «Καθαρισμός» προκειμένου γίνει απαλοιφή των στοιχείων από την οθόνη.

 

3. Εκτύπωση

 

Η δυνατότητα εκτύπωσης παρέχεται αυτόματα με την επιλογή του κουμπιού «Ενημέρωση». Στην οθόνη εμφανίζεται παράθυρο ερώτησης για εκτύπωση της απόδειξης καταγραφής φυσικής παρουσίας. Ο χρήστης επιλέγει «Print» και εκτυπώνεται η απόδειξη καταγραφής του συνταξιούχου η οποία και του παραδίδεται. Σε φωτοτυπία υπογράφει την παραλαβή της.

 

……………………………………