ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΩΝ 1997 – 1998

ΣΥΑΤΕ – ΣΕΠΑΤΕ ΣΓΕΑΤΕ - ΣΠΑΤΕ

 

Στην Αθήνα στις 22 Ιουλίου 1998 οι υπογράφοντες :

Θανάσης Παπαγεωργίου Υποδιοικητής της ΑΤΕ

ενεργών ως εκπρόσωπος της Αγροτικής Τράπεζας τη διαπραγμάτευση και την υπογραφή της επιχειρησιακής ΣΣΕ, και οι

  1. Γιάννης Βάσσος Β΄ Αντιπρόεδρος του ΣΥΑΤΕ

2.      Πέπη Τσαγκαράκη Γραμματέας του ΣΥΑΤΕ

ενεργούντες από κοινού ως εκπρόσωποι του Συλλόγου Υπαλλήλων της Αγροτικής Τράπεζας συμφώνησαν τα εξής :

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων της ΑΤΕ, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τους ανωτέρω εκπροσώπους του με την από 12 Δεκεμβρίου 1997 πρόσκλησή του, προσκάλεσε την ΑΤΕ για έναρξη διαπραγματεύσεων με αντικείμενο την κατάρτιση και υπογραφή διαπραγματεύσεων και τη σύναψη επιχειρησιακής ΣΣΕ για το έτος 1997. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων προτάθηκε από τον εκπρόσωπο της Τράπεζας και έγινε αποδεκτό από τους εκπροσώπους του ΣΥΑΤΕ η επιχειρησιακή ΣΣΕ να έχει διετή διάρκεια και συγκεκριμένα από 1.1.97 έως 31.12.98.

Μετά τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, στις οποίες εξετέθησαν οι εκατέρωθεν απόψεις και παρενέβησαν και οι εκπρόσωποι των υπολοίπων συλλόγων του προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας και συγκεκριμένα οι :

Νίκος Λεβέντης αρχικά και Παντελής Μαυραγάνης ως Πρόεδροι του ΣΕΠΑΤΕ

Γιώργος Γιαννόπουλος Πρόεδρος και Κώστας Μεθενίτης Γενικός Γραμματέας του ΣΓΕΑΤΕ

Αναστάσιος Ζεντέφης Πρόεδρος του ΣΠΑΤΕ

οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής :

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 

1.  Αύξηση Επιδομάτων.

 

Τα ποσά των επιδομάτων Ευθύνης, Βαθμού και Διαχειριστικού όπως αυτά ισχύουν την 31.12.97 αυξάνονται κατά 5% από 1.1.98 και τα νέα ποσά αυξάνονται επίσης κατά 5% από 1.7.98.

 

2.  Επίδομα Βαθμού.

 

Από 1.1.98 καταβάλλεται επίδομα Βαθμού ίσο με 3.000 δρχ. το μήνα στους υπαλλήλους με βαθμό Λογιστή Β΄.

 

3.  Επίδομα Ισολογισμού.

 

Το επίδομα ισολογισμού για την οικονομική χρήση 1998 και εφ' εξής ορίζεται κατ' ελάχιστο στο ποσό των 170.000 δρχ.

 

4.  Επίδομα υπογραφής.

 

Στους υπαλλήλους που με απόφαση της Τράπεζας παρέχεται δικαίωμα υπογραφής (δεσμεύουν δηλαδή με την υπογραφή τους την Τράπεζα) χορηγείται από 1.1.98, επίδομα ίσο με 10.000 δρχ. το μήνα εφόσον δε λαμβάνουν άλλο επίδομα ευθύνης.

 

5.  Επίδομα χειριστών μικροϋπολογιστών (Οθόνης).

 

Το επίδομα χειριστών μικροϋπολογιστών (Οθόνης) το οποίο δικαιούνται οι υπάλληλοι που καθ' όλη τη διάρκεια του ωραρίου χειρίζονται μικροϋπολογιστή δε συμψηφίζεται με το τεχνικό επίδομα.

 

6.      Είδη Ένδυσης και Υπόδησης.

 

Τα ποσά που καταβάλλονται ετησίως για αγορά ειδών ένδυσης και υπόδησης στο βοηθητικό προσωπικό αναπροσαρμόζονται από 1.1.98 ως εξής :

Φύλακες 70.000 δρχ.

Τακτικές καθαρίστριες πλήρους (12άμηνης) απασχόλησης 40.000 δρχ.

 

7.  Παιδική μέριμνα.

 

Το επίδομα παιδικής μέριμνας θα χορηγείται από 1.1.98 με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που χορηγείται και το επίδομα τέκνων.

 

8.  Τουριστικό επίδομα.

 

Το τουριστικό επίδομα που καταβάλλεται στους υπαλλήλους των υπηρεσιακών μονάδων που εδρεύουν σε νησιά και χορηγείται 7 μήνες το χρόνο από 1.1.98 θα χορηγείται για 12 μήνες το χρόνο.

 

9.  Δώρα εορτών για τα παιδιά των εργαζομένων.

 

Στους εργαζομένους της Τράπεζας, από 1.1.98, χορηγείται δώρο εορτών Πάσχα ποσό 12.000 δρχ. και δώρο εορτών Χριστουγέννων ποσό 18.000 δρχ. για κάθε παιδί. Τα παραπάνω ποσά χορηγούνται για παιδιά ηλικίας μέχρι 18 χρονών.

 

10.  Επίδομα Ευθύνης σε υπαλλήλους των κεντρικών υπηρεσιών που εισηγούνται επί αιτήσεων δανειοδοτήσεων αρμοδιότητας του Συμβουλίου Χορηγήσεων.

 

Στους υπαλλήλους των κεντρικών Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων οι οποίοι εισηγούνται επί αιτήσεων δανειοδοτήσεων αρμοδιότητας του Συμβουλίου Χορηγήσεων της ΑΤΕ και δεν λαμβάνουν άλλο επίδομα ευθύνης χορηγείται από 1.1.98 επίδομα ευθύνης ίσο με το επίδομα που καταβάλλεται σε αναπληρωτή γραφείου χορηγήσεων.

 

ΛΟΙΠΑ

 

1.  Καταναλωτικά δάνεια.

 

Οι υπάλληλοι της Τράπεζας δικαιούνται καταναλωτικά δάνεια με τους ιδίους όρους και προϋποθέσεις που χορηγούνται στους πελάτες της. Στην περίπτωση όμως που ο υπάλληλος δέχεται και εξουσιοδοτεί ανέκκλητα την Τράπεζα να παρακρατεί από τη μισθοδοσία του τη δόση για την εξάντληση του δανείου, το επιτόκιο θα καθορίζεται στο 80% του επιτοκίου καταναλωτικών δανείων που ισχύει κάθε φορά για τους μεγάλους πελάτες, στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα.

 

2.  Προκαταβολές Μισθών.

 

Στους υπαλλήλους της Τράπεζας χορηγούνται έντοκες προκαταβολές (δάνεια μισθών) μέχρι 4 μηνιαίους μισθούς χωρίς δικαιολογητικά και μέχρι 7 μηνιαίους μισθούς με δικαιολογητικά για λόγους υγείας των ιδίων ή μελών της οικογένειάς τους. Οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης προκαταβολών μισθών παραμένουν ως έχουν.

 

3.  Άδεια ανθυγιεινής εργασίας.

 
Σε κάθε περίπτωση που χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας χορηγείται και πρόσθετη άδεια 7 εργάσιμων ημερών το χρόνο.

 

4.  Προώθηση κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου ΜΑΙΧ.

 

Στους υπαλλήλους που ύστερα από έγκριση της Τράπεζας φοίτησαν και απέκτησαν τίτλο σπουδών διετούς φοίτησης από τα ΜΑΙΧ, για λόγους ίσης μεταχείρισης με υπαλλήλους που απέκτησαν τον ίδιο τίτλο στα αντίστοιχα ΜΑΙ του εξωτερικού, παρέχεται βαθμολογική και μισθολογική προώθηση ενός (1) και δύο (2) ετών αντίστοιχα και επιστημονικό επίδομα 35% επί του βασικού. Η προώθηση αυτή και το επιστημονικό επίδομα παρέχεται από την υπογραφή της παρούσης και δεν έχει αναδρομική ισχύ για οποιαδήποτε συνέπεια.

 

5.  Μη συμψηφισμός σχολικής άδειας με την πεντάωρη μηνιαία διευκόλυνση απουσίας.

 

Η πεντάωρη μηνιαία διευκόλυνση απουσίας των υπαλλήλων από την υπηρεσία δε συμψηφίζεται με την πρόσθετη άδεια για την παρακολούθηση της σχολικής προόδου των παιδιών τους.

 

6.  Στεγαστικά Δάνεια.

 

Οι υπάλληλοι που έχουν πάρει στεγαστικό δάνειο για απόκτηση πρώτης κατοικίας εκτός από τον ΟΣΥΑΤΕ και από άλλους φορείς μπορούν να πάρουν δάνειο για την αποπληρωμή της οφειλής τους στους άλλους φορείς. Στο δάνειο αυτό μπορεί να περιλαμβάνεται και τυχόν προσαύξηση ή άλλη επιβάρυνση λόγω πρόωρης εξόφλησης. Το ύψος του δανείου που χορηγεί σήμερα ο ΟΣΥΑΤΕ.

Η πιο πάνω ρύθμιση ισχύει για δάνεια που έχουν ληφθεί από της φορείς πριν από την υπογραφή της παρούσας και εφόσον η σχετική αίτηση υποβληθεί εντός του έτους 1998.

 

7.  Σχολικά Δάνεια.

 

         Στις αρχές της σχολικής χρονιάς η Τράπεζα χορηγεί στους υπαλλήλους της για τα παιδιά τους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές ή σπουδάζουν οι ίδιοι σχολικό δάνειο για την αντιμετώπιση των αυξημένων εξόδων τους. Το δάνειο αυτό εξοφλείται σε δέκα (10) άτοκες μηνιαίες δόσεις. Το ύψος του δανείου αυτού καθορίζεται από τη σχολική χρονιά 98-99 και εφ' εξής σε 70.000 δρχ. για τη μέση εκπαίδευση και 80.000 δρχ. για την ανωτέρα και ανωτάτη εκπαίδευση.

 

8.  Μετάταξη βοηθητικού προσωπικού.

 

Οι υπάλληλοι του βοηθητικού προσωπικού μπορούν μεταταγούν στο κύριο προσωπικό σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 96 παρ, 8 του Οργανισμού εκτός από το χρόνο ευδόκιμης απασχόλησης σε καθήκοντα κύριου προσωπικού ο οποίος περιορίζεται από πέντε (5) σε δύο (2) χρόνια. Η απασχόληση αυτή θα αποδεικνύεται μόνο από τα φύλλα ποιότητας στα οποία θα αναφέρεται το χρονικό διάστημα και το είδος των καθηκόντων που άσκησαν. Προς τούτο θα γίνει σχετική τροποποίηση του άρθρου 96 παρ. 8 του Οργανισμού μέχρι 31.12.98.

 

9.  Προϋπηρεσία σε άλλες Τράπεζες.

 

Αναγνωρίζεται μισθολογικά ολόκληρη η προϋπηρεσία σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα εφόσον ο υπάλληλος, στην άλλη Τράπεζα απασχολείτο στην ίδια κατηγορία προσωπικού (κύριο ή βοηθητικό προσωπικό).

 

10.  Επιδοματική πολιτική.

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι θα μελετηθεί η σημερινή επιδοματική πολιτική της Τράπεζας και θα προταθούν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στο σύστημα χορήγησης των επιδομάτων από επιτροπή που θα αποτελείται από στελέχη της και εκπροσώπους των εργαζομένων.

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας, ρυθμίσεις μισθολογικές και πάσης φύσεως λοιπές παροχές που έχουν θεσπιστεί για το υπαγόμενο στην παρούσα προσωπικό της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ με διατάξεις νόμων, Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, Διαιτητικών Αποφάσεων, Οργανισμού Προσωπικού, Πρακτικών Συμφωνίας, Πράξεων Διοίκησης ή με έθιμο ή με επιχειρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

 

Ο ΣΥΑΤΕ και οι παρεμβαίνοντες σύλλογοι υπογράφουν την παρούσα διατηρώντας αναλλοίωτη τη θέση για το ζήτημα της εξομοίωσης των επιδομάτων και πάσης φύσεως λοιπών παροχών του προσωπικού της ΑΤΕ με αυτές της Τράπεζας Ελλάδος και της Εθνικής. Η θέση αυτή δεν υιοθετείται από την Τράπεζα η οποία διατηρεί αναλλοίωτες τις δικές της θέσεις επί των θεμάτων αυτών, για τους λόγους που έχουν αναλυτικά αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων από τον εκπρόσωπό της.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

 

Για την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.                                         Για τον ΣΥΑΤΕ

 

     Θανάσης Παπαγεωργίου                                              Γ. Βάσσος   Π. Τσαγκαράκη

 

 

 

ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΕΣ

 

           Για τον ΣΕΠΑΤΕ                                                                     Για τον ΣΓΕΑΤΕ

 

Π. Μαυραγάνης   Κ. Λαζανάς                                                       Γ. Γιαννόπουλος, Κ. Μεθενίτης

 

 

 

Για τον ΣΠΑΤΕ

 

Αναστ. Ζεντέφης   Ευστ. Ψευτούρας